Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2014–2016)

Grad/tittel ved bestått studium

Fremmedspråk i skolen er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Göteborgs universitet og Linnéuniversitetet. Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Master i Fremmedspråk i skolen. Det vil fremgå av vitnemål at dette er en samarbeidsgrad, se pkt om vurdering for mer informasjon.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidatene

  • har spesialisert kunnskap i fremmedspråksformidling og i ett fremmedspråk
  • kan tilpasse fremmedspråksundervisningen til elevenes ulike språklige og ulike etniske bakgrunn
  • har kunnskap om informasjonskilder og databaser, og kan evaluere og kvalitetssikre informasjon

Ferdigheter
Kandidatene

  • har nådd et språklig og faglig nivå som gjør vedkommende i stand til å utvikle seg kontinuerlig som fremmedspråkslærer og språkmodell
  • kan bruke IKT som et integrert verktøy i fremmedspråksundervisningen
  • kan utføre systematiske søk etter faglig og relevant informasjon, og anvende ulike kriterier for kvalitetssikring av informasjon
  • kan henvise og skrive litteraturliste, samt behandle informasjon og kilder på en etisk måte

Generell kompetanse
Kandidatene

  • har innsikt i hvor viktig fremmedspråkskompetanse er i et moderne globalisert samfunn med hensyn til kultur, demokrati og mobilitet
  • har oversikt over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 02:03:03