Hva lærer du? (2022–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i klinisk sykepleie / Master in Clinical Nursing.

Studieretning: Anestesisykepleie / Anesthesia nursing

Studiets læringsutbytte

Det tas forbehold om endringer i læringsutbyttet før studiestart høst 2022.

Læringsutbytter er beskrevet for hver enkelt studieretning. Sluttkompetanse for anestesisykepleie fremgår her. For øvrige studieretninger vises det til egne studieplaner. Læringsutbytter som er felles for alle studieretninger er merket med *.

 

Anestesisykepleie - Kunnskap:

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om anestesisykepleiers funksjon, ansvar og arbeidsoppgaver

 • har avansert kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og mikrobiologi med relevans for utøvelsen av anestesisykepleie

 • *har avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling av akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • har avansert kunnskap i å identifisere og vurdere pasientens behov for anestesisykepleie pre-, per- og postoperativt, samt om mulige tiltak og forebygging av komplikasjoner

 • har avansert kunnskap om anestesiologi og akuttmedisin

 • har avansert kunnskap om funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk teknisk utstyr og digitale verktøy innenfor anestesisykepleierens fagområde

 • har avansert kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor anestesisykepleierens fagområde, med utgangspunkt i anestesisykepleiens historie, fagkunnskap, forskning, brukerkunnskap og erfaring

 • *har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende i krise

 • *har inngående kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt og samisk perspektiv

 • *har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk av teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

 • *har inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

 • *har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive metoder for systematisk innhenting, vurdering, implementering av ny kunnskap og endringsprosesser

 • *har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk

 • *kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

 • *kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

 

Anestesisykepleie - Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori innen anestesiologi, avansert medisinsk behandling og anestesisykepleie, og arbeide selvstendig og i utførelsen av anestesisykepleie i samarbeid med anestesilege

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen anestesisykepleie

 • kan analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig anestesisykepleie

 • kan analysere kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor anestesisykepleie

 • kan analysere faren for komplikasjoner i utøvelse av anestesisykepleie, anestesiologi og avansert medisinsk behandling, og jobbe selvstendig med problemløsing

 • kan bruke relevant medisinsk teknisk utstyr innen anestsisykepleie

 • *kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede studenter under utdanning

 • *kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre avansert anestesisykepleie og delegert medisinsk behandling til akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • kan utøve avansert og faglig forsvarlig anestesisykepleie i samsvar med etiske og juridiske prinsipper

 • kan gjennomføre anestesi og overvåke avansert medisinsk behandling, observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos aktuelle pasientgrupper

 • * kan gjennom kommunikasjon og samhandling identifisere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer

 • *kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset helsetjenesterelatert forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper under veiledning

 • *kan gjennomføre utviklings- og forbedringsarbeid med utgangspunkt i relevant fag- og forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap

 • kan gjennomføre systematiske og faglig relevante undersøkelser og vurdere helsetilstanden til pasienter

 

Anestesisykepleie - Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner for å kunne planlegge og gjennomføre helhetlig og forsvarlig anestesisykepleie, og foreslå tiltak i samarbeid med andre faggrupper

 • kan analysere og kommunisere anestesisykepleiefaglige vurderinger og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer

 • *kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis

 • kan analysere og delta i relevant innovasjons- og forskningsarbeid for å forbedre helse- og omsorgstjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt

 • kan anvende sine kunnskaper til å prioritere hensiktsmessig i akuttsituasjoner for å handle raskt og forsvarlig i samhandling med teamet, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes

 • kan anvende sine kunnskaper om relevant kommunikasjon i samhandling med leger og annet helsepersonell, spesielt i akutte og ustabile situasjoner, på en måte som ivaretar personvern og pasientsikkerhet

 • *kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • *kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet, og for å sikre at pasienter, brukere og pårørendes medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • *kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • *kan kommunisere og samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen for å sikre effektive og gode pasientforløp

 • *kan innhente, vurdere og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og dermed bidra til høy kvalitet på eget klinisk arbeid

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor anestesisykepleie både med leger, annet helsepersonell, andre faggrupper og allmennheten

 • *kan initiere og delta aktivt i forsknings-, pasientsikkerhets- og utviklingsarbeid og medvirke til innovative metoder og løsninger på relevante problemstillinger for akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • *kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen anestesisykepleie

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:06:51