Hva lærer du? (2022–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i klinisk sykepleie / Master in Clinical Nursing.

Studieretning: Operasjonssykepleie / Operating room nursing

Studiets læringsutbytte

Det tas forbehold om endringer i læringsutbyttet før studiestart høst 2022.

Læringsutbytter er beskrevet for hver enkelt studieretning. Sluttkompetanse for operasjonssykepleie fremgår her. For øvrige studieretninger vises det til egne studieplaner. Læringsutbytter som er felles for alle studieretninger er merket med *.

Operasjonssykepleie - Kunnskap:

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleierens funksjon, ansvar og arbeidsoppgaver

 • har avansert kunnskap om anatomi, fysiologi, patofysiologi og mikrobiologi med relevans for utøvelsen av operasjonssykepleie

 • *har avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling av akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • har avansert kunnskap i å identifisere og vurdere pasientens behov for operasjonssykepleie pre-, per- og postoperativt, samt om mulige tiltak og forebygging av komplikasjoner

 • har avansert kunnskap om prinsipper ved operative inngrep, kirurgiske instrumenter og utstyr

 • har avansert kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor operasjonssykepleierens fagområde, med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, fagkunnskap, forskning, brukerkunnskap og erfaring

 • har avansert kunnskap om perioperativt smittevern, kontroll av instrumenter, desinfeksjon og sterilisering

 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleie til spesielt sårbare pasientgrupper, inkludert barn, kritisk syke og skadde

 • *har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

 • har avansert kunnskap om funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk teknisk utstyr og digitale verktøy innenfor operasjonssykepleierens fagområde

 • *har inngående kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt og samisk perspektiv

 • *har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk av teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

 • *har inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

 • *har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive metoder for systematisk innhenting, vurdering, implementering av ny kunnskap og endringsprosesser

 • *har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk

 • *kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

 • *kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

 

Operasjonssykepleie - Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig operasjonssykepleie

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori innen kirurgi, avansert kirurgisk behandling og operasjonssykepleie, og arbeide selvstendig i utførelsen av operasjonssykepleie og i samarbeid med kirurg

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen operasjonssykepleie

 • kan analysere kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor operasjonssykepleie

 • kan analysere faren for komplikasjoner i utøvelsen av operasjonssykepleie og avansert kirurgisk behandling, og jobbe selvstendig med problemløsing

 • kan bruke og kontrollere kirurgiske instrumenter og relevant medisinsk teknisk utstyr innen operasjonssykepleie

 • *kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

 • kan selvstendig planlegge og gjennomføre avansert operasjonssykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • kan utøve avansert og faglig forsvarlig operasjonssykepleie i samsvar med etiske og juridiske prinsipper

 • *kan gjennom kommunikasjon og samhandling identifisere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer

 • *kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset helsetjenesterelatert forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper under veiledning

 • *kan gjennomføre utviklings- og forbedringsarbeid med utgangspunkt i relevant fag- og forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap

 • *kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede studenter under utdanning

 • kan gjennomføre systematiske og faglig relevante undersøkelser, observere, vurdere og forstå helsetilstanden til pasienter i samarbeid med operasjonsteamet

  

Operasjonssykepleie - Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner for å kunne planlegge og gjennomføre helhetlig og forsvarlig operasjonssykepleie, og foreslå tiltak i samarbeid med andre faggrupper

 • kan analysere og kommunisere operasjonssykepleiefaglige vurderinger og ta selvstendig stilling i etiske dilemmaer

 • *kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis

 • kan analysere og delta i relevant innovasjons- og forskningsarbeid for å forbedre helse- og omsorgstjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt

 • *kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • *kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet, og for å sikre at pasienter, brukere og pårørendes medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • kan anvende kunnskaper i mikrobiologi og smittevern ved gjennomføring av kirurgiske inngrep, ta ansvar for det infeksjonsforebyggende arbeidet knyttet tilmiljø og utstyr, og reflektere over utfordringer knyttet til smittevern

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å prioritere hensiktsmessig i akuttsituasjoner for å handle raskt og forsvarlig i samhandling med teamet, slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes

 • *kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • *kan kommunisere og samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen for å sikre effektive og gode pasientforløp

 • *kan innhente, vurdere og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og dermed bidra til høy kvalitet på eget klinisk arbeid

 • *kan initiere og delta aktivt i forsknings-, pasientsikkerhets- og utviklingsarbeid og medvirke til innovative metoder og løsninger på relevante problemstillinger for akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor operasjonssykepleie både med leger, annet helsepersonell, andre faggrupper og allmennheten

 • *kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen operasjonssykepleie

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:06:53