Hva lærer du? (2020–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

 • kunnskap om teoretiske perspektiver på samordning av helse- og velferdstjenester

 • bred oversikt over aktuelle problemstillinger knyttet til samordning innenfor helse- og velferdssektoren

 • innsikt i samfunnsmessige, organisatoriske og relasjonelle forhold som virker inn på samordning av helse- og velferdstjenester

 • evne til kritisk refleksjon over organisering og tjenester i helse- og velferdssektoren

 • kompetanse til å igangsette og videreutvikle helhetlige tjenestetilbud

 • kunnskap om ulike informasjonskilder

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende samordning av helse- og velferdstjenesten

 • initiere og videreutvikle helhetlige tjenester i samarbeid med andre

 • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid

 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende dem i arbeidet med faglige problemstillinger på feltet

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å styrke samordning av helse- og velferdstjenester

Generelle kunnskaper
Kandidaten kan

 • kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til samordning av helse- og velferdstjenester

 • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder

 • bidra aktivt til nytenkning og innovasjonsprosesser innen helse- og velferdssektoren

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 03:50:42