Hva lærer du? (2021–2025)

Grad/tittel ved bestått studium

Mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om teoretiske perspektiver på organisasjon, ledelse og samordning av helse- og velferdstjenester

 • kan analysere aktuelle faglige problemstillinger knyttet til samordning innenfor helse og velferdssektoren.

 • har inngående kunnskap om samfunnsmessige, organisatoriske og relasjonelle forhold som virker inn på samordning av helse- og velferdstjenester

 • kan analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende samordning av helse- og velferdstjenester

 • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og å anvende kunnskap på relevante områder

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • initiere, lede og videreutvikle helhetlige tjenester i helse og velferdssektoren i samarbeid med andre

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som forskning og nasjonale føringer og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og/eller utviklingsarbeid med helse- og velferdsfaglig relevans i tråd med forskningsetiske normer

 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid i offentlige/private institusjoner på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til samordning av helse- og velferdstjenester

 • kommunisere og diskutere faglige problemstillinger knyttet til samordning av helse og velferdstjenester både med spesialister og med allmennheten

 • bidra aktivt til nytenking og innovasjonsprosesser innen helse og velferdssektoren og samarbeidende virksomheter

 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske samordningsfaglige uttrykksformer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:08:25