Om studiet

Dette studieprogrammet er ett av svært få studier i Norge som gir deg kompetanse i å lede, utforme og tilrettelegge for helhetlige tjenester på tvers av sektorer, faglige enheter og nivåer.

Innhold i studiet

Du får kompetanse til å være en nytenkende og innovativ medspiller i arbeidet med å utforme helhetlige tjenester og måten prosessene ledes på i organisasjonene.

Du blir introdusert for organisasjonsteoretiske perspektiver som analyserer hvordan samordningsformer oppstår og forvitrer. En bred samfunnsvitenskapelig tilnærming gir deg kunnskap om løsningsstrategier som skaper god samordning av tjenester. Temaer som inngår i studiet er organisasjonsteori, ledelse, samordning av tjenester og tverrfaglig samarbeid og som ett valgfritt emne; ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester.

I siste del av studiet skal du arbeide med et forskningsarbeid som vil danne grunnlag for masteroppgaven din. Her skal du bruke dine tilegnede teoretiske, analytiske og praktiske kunnskaper for å undersøke samordningsrelaterte problemstillinger du har interesse for.

Studiemiljø

Studiet er organisert som et deltidsstudium og egner seg derfor godt for deg som er i jobb. Det er fire samlinger per semester. Hver samling går over 2-4 dager.

Samlingsdatoer for studieåret 2022/2023 blir annonsert våren 2022.

Det legges opp til fleksible digitale undervisnings- og læringsaktiviteter mellom samlingene som veiledning og faglige diskusjonsgrupper. 

Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, seminargrupper, lesegrupper og individuell veiledning. De erfaringene som du og dine medstudenter har fra arbeidslivet, er en viktig ressurs i undervisningen.

Som student hos oss kan du etter nærmere avtale være med på prosjekter i tilknytning til nasjonal- og internasjonal forskning, når du arbeider med masteroppgaven.

Publisert 15. okt. 2021 13:00 - Sist endret 30. nov. 2021 10:45