Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad - samlingsbasert.

Studieplan for Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) (2021–2025)

Informasjon om studiet

Studiet handler om samordning av helse- og velferdstjenester. Studier av helse- og velferdstjenester viser at det ofte er mangel på samarbeid, koordinering og samordning mellom ulike aktører (inkludert brukere av tjenestene) og instanser. Det innebærer utfordringer når oppgavene fordeles og løses. Utfordringer er knyttet til at det for eksempel oppstår blindsoner og gråsoner der noen oppgaver blir gjort dobbelt og andre oppgaver blir glemt. Behovet for kompetanse som ivaretar og utvikler samarbeid og samordning for helhetlige tjenester i helse- og velferdssektoren er fortsatt stort.

Studentene vil bli introdusert for organisasjonsteoretiske perspektiver som analyserer hvordan samordningsformer oppstår og forvitrer. En bred faglig tilnærming gir studentene kunnskap om løsningsstrategier som skaper god samordning av tjenester. Studiet gir kompetanse for tilrettelegging for samarbeid og samordning i praksis og bidrar til nytenkning og innovative organisasjonsprosesser i helse- og velferdssektoren.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om teoretiske perspektiver på organisasjon, ledelse og samordning av helse- og velferdstjenester

 • kan analysere aktuelle faglige problemstillinger knyttet til samordning innenfor helse og velferdssektoren.

 • har inngående kunnskap om samfunnsmessige, organisatoriske og relasjonelle forhold som virker inn på samordning av helse- og velferdstjenester

 • kan analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende samordning av helse- og velferdstjenester

 • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige metoder og å anvende kunnskap på relevante områder

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • initiere, lede og videreutvikle helhetlige tjenester i helse og velferdssektoren i samarbeid med andre

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som forskning og nasjonale føringer og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og/eller utviklingsarbeid med helse- og velferdsfaglig relevans i tråd med forskningsetiske normer

 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid i offentlige/private institusjoner på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til samordning av helse- og velferdstjenester

 • kommunisere og diskutere faglige problemstillinger knyttet til samordning av helse og velferdstjenester både med spesialister og med allmennheten

 • bidra aktivt til nytenking og innovasjonsprosesser innen helse og velferdssektoren og samarbeidende virksomheter

 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske samordningsfaglige uttrykksformer

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelorutdanning eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning

eller

2) Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

3) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

4) Annen bachelor eller tilsvarende gradsutdanning med minst 180 studiepoeng,
og minimum fire års relevant arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren etter fullført utdanning.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Alle emner er i utgangspunktet obligatoriske, men emnet Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester (15 studiepoeng) kan byttes ut med andre emner som er relevante for studiet (se "Fritak og innpasning" under).

Emner

 • HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget (15 studiepoeng)

 • HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)

 • HSSHV40317 Samordning 3: Forskningsbasert praksis (15 studiepoeng)

 • HSSHV40418 Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)

 • HSSHV41320 Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester (15 studiepoeng)

 • HSSHV40621 Prosjektbeskrivelse og forskningsdesign (15 studiepoeng)

 • HSSHV40721 Masteroppgave (30 studiepoeng)

Fritak og innpasning
Emnet Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester (15 studiepoeng) kan etter søknad erstattes av andre emner på samme nivå og omfang avlagt ved Høgskolen i Østfold eller en annen institusjon i Norge eller utlandet. Dette kan være emner som studenten har avlagt tidligere (som master- eller videreutdanning), eller som blir tilbudt ved Høgskolen i Østfold eller en annen institusjon der studenten har fått opptak. Emnet kan ikke overlappe innholdsmessig med andre emner i studiet.

Progresjonskrav

Alle obligatoriske emner i studiet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

I 5. semester er det lagt til rette for å gjennomføre emnet Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester. Emnet kan også erstattes av andre emner etter søknad, se over.

Se studiemodell for anbefalt progresjon og emnebeskrivelser for detaljert informasjon om forkunnskapskrav.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er organisert som et deltidsstudium som kan kombineres med arbeid.

 • Studiet er samlingsbasert. En samling er på 2-4 dager, nærmere orientering gis ved studiestart og i emnene.

 • Emner på 15 studiepoeng består av til sammen 12 undervisningsdager. En dag varer ca. 6 timer.

Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, seminargrupper, lesegrupper og individuell veiledning. Det forutsettes også en stor grad av egeninnsats i forbindelse med masteroppgaven. Mellom samlingene blir det tilbudt IKT-basert veiledning og faglige diskusjonsgrupper. Studentene skal arbeide i grupper i og mellom samlingene. Det er beregnet en total arbeidsinnsats for studenten på ca. 400 timer i emner på 15 studiepoeng. Den enkelte student blir vurdert både på individuelt grunnlag og i grupper.

Arbeidskrav

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene i et emne må være godkjent av faglærer innen bestemte frister før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Tilbakemelding underveis

Underveis i studiet får studenten tilbakemeldinger på sin innsats i flere kanaler. Den samlingsbaserte læringen gir rom for god dialog mellom student og lærer. Arbeidskrav i emnene bidra til at studenten må holde en progresjon og derigjennom får tilbakemeldinger fra faglærer, samtidig som det er lagt opp til gruppearbeid og individuelle presentasjoner hvor studentene må gi hverandre tilbakemelding, i tillegg til den tilbakemelding som faglærer gir.

 • I tilknytning til masteroppgaven får studenten individuelle veiledningstimer. Se emnebeskrivelse.

Eksamen

 • Det benyttes vurderingsformer som skriftlig innlevering (hjemmeoppgaver), muntlig eksaminasjon og masteroppgave.

 • Både gradert karakterskala fra A-F og vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått benyttes. Se emnebeskrivelser for mer informasjon. 

Eksamensarbeidene sensureres etter regler i gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold .

Plagiat/fusk

 • Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll.

 • Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk.

Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold .

Praksis

Praksis inngår ikke i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet tilrettelegges slik at studentene får tilgang til nyere nasjonal og internasjonal forskning. Gjennom undervisningen vil studentene bli løpende presentert for relevante perspektiver på forskning innen fagfeltet. Studentene vil få tilgang på eksterne og nyere forskningsresultater, blant annet gjennom gjesteforelesere.

Det gjennomføres nasjonal og internasjonal forskning knyttet til studiet og studenter kan etter nærmere avtale være med på prosjekter i tilknytning til dette når de arbeider med masteroppgaven.

Studenten arbeider med masteroppgave som er relatert til samordning av helse- og velferdstjenester.

Internasjonalisering

Internasjonale aspekter og sammenligning vil inngå i de fleste emner i masterstudiet, enten via ren tematikk som interkulturelle utfordringer i helse- og velferdssektoren, sammenligning med helse- og sosialsektoren i andre land (fortrinnsvis Norden), eller gjennom bruk av gjesteforelesere, veiledere fra andre nordiske land (digitalt) dersom problemstillingene er av internasjonal karakter og via presentasjon av forskningsmateriale.

Pensumlitteraturen ved masterstudiet er av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det enkelte emne evalueres ved avslutning. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Litteratur

 • Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

 • Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester.

Studieopphold i utlandet

Det kan være faglig relevant å foreta datainnsamling i utlandet for de som ønsker det. Ta kontakt med prodekan for utdanning for mer informasjon om muligheter og faglige krav.

Jobb og videre studier

Masterstudiet i samordning av helse- og velferdstjenester fra Høgskolen i Østfold vil gi kompetanse i å utforme, lede og tilrettelegge for helhetlige tjenester. Studiet kan således gi muligheter for lederstilling innen helse- og velferdstjenestene og samarbeidende virksomheter.

Studiet gir innsikt i evalueringsmetoder som vil styrke innovasjonsarbeid i brukerorientert tjenesteutvikling.

Studiet kan gi mulighet til videre utdanning på doktorgradsnivå. Kontakt gjerne studieleder for mer informasjon.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 16.05.2008. Studieplanen er sist godkjent av dekan Terje Grøndahl 15.01.2021.

Studieplanen gjelder for

Perioden 2021-2025, dvs. kull som starter høst 2021, deltid.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Undervisningsleder Lena Tolfsen
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 17:24:20