Hva lærer du? (2021–2025)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Mastergrad i spesialpedagogikk.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om faglige diskurser innenfor det spesialpedagogiske feltet knyttet til begreper som inkludering/ekskludering, mangfold, deltakelse og barrierer

 • har kunnskap om spesialpedagogikkens grunnlag og utvikling

 • har kunnskap om barns og elevers læring og utvikling, både på faglig og sosialt

 • har inngående kunnskap om forebygging og spesialpedagogisk arbeid knyttet til sosiale og emosjonelle vansker og spesifikke lærevansker

 • har inngående kunnskap om rådgiving og innovasjon i spesialpedagogisk sammenheng

 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og etikk og kan knytte denne kunnskapen til det spesialpedagogiske forskningsfelt

 • har kunnskap om barn og unges psykiske helse i vanskelige livssituasjoner

Ferdigheter
Kandidaten

 • har utviklet spesialpedagogisk handlingskompetanse i egen yrkesutøvelse basert på kritisk og helhetlig anvendelse av forskningsbasert kunnskaper og erfaringer fra feltarbeid

 • kan gjennomføre observasjon og kartlegging av spesialpedagogiske tiltak på individ- og systemnivå

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike spesialpedagogiske tiltak i et inkluderende perspektiv, med fokus på å forebygge og avhjelpe sosiale og emosjonelle vansker

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike spesialpedagogiske tiltak i et inkluderende perspektiv, med fokus på å forebygge og avhjelpe spesifikke lærevansker

 • kan veilede og samarbeide med foreldre, barnehager og skoler om utfordringer knyttet til barn og unge med særskilte behov, og forebygge at barrierer og vansker oppstår

 • kan planlegge og gjennomføre feltarbeid/utviklingsoppgaver knyttet til spesialpedagogisk arbeid

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid med spesialpedagogisk relevans, i overensstemmelse med etiske normer

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan analysere, anvende og formidle relevante spesialpedagogiske problemstillinger innenfor områdene inkludering, spesifikke lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker

 • kan anvende sin kunnskap til nytenkning og innovasjonsprosesser i spesialpedagogikk i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:13:07