Jobb og videre studier (2021–2025)

En mastergrad i spesialpedagogikk kvalifiserer for et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet, og for opptak til ph.d.-studier i spesialpedagogikk.

For mer informasjon om kompetansekrav for å undervise og for tilsetting i grunnskole og videregående skole, se forskrift til opplæringslova, kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:19:58