Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold

Studieplan for Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (Høst 2006)

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold


Statsvitenskap 3. semester er en fordypning i emner som er tatt opp i årsstudiet.
I større grad enn hva tilfellet er for årsstudiet, vil det bli lagt vekt på anvendelse av kunnskapsstoffet. Dette skjer i første rekke ved at studentene skriver en 3. semestersoppgave. Det vil dessuten bli lagt mer vekt på det komparative aspekt, særlig i forhold til andre europeiske land. Det vil også bli fordypning i sentrale politiske begrep som stat, styring, makt og samspillet mellom politikken og administrasjon på flere felt. Innenfor komparativ politikk gis en innføring i vesteuropeisk politikk og moderniseringsog utviklingsteori. I offentlig politikk og administrasjon tas opp temaer som organisasjonsanalyse og styringsapparat samt offentlig politikk og styring.
Forelesningene i internasjonal politikk gir en innføring i viktige teoriretninger og den tilhørende debatten. Området politisk teori vil følge opp grunnfagets innføring i fagets grunnlagsproblemer og ulike politikkoppfatninger.

Organisering og læringsformer


Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og plenumsdiskusjoner. I tilknytning til hovedforelesningene holdes det seminarer. Seminarene kan være nettbaserte, f eks ved bruk av Blackboard. Studentene forutsettes å delta aktivt i disse seminarene, også med oppgaveskrivning.
Det settes av tid til kollokvier. Kollokvievirksomheten forutsettes organisert og drevet av studentene selv.
I tillegg til hovedforelesningene kan det bli gitt supplerende gjesteforelesninger. Disse vil kunne dekke annet stoff enn det som inngår i det obligatoriske pensum, være integrerende i den forstand at de kan behandle temaer som går på tvers av hovedområdene, eller ta opp til grundigere gjennomgåelse spesielle temaer som det ikke er tid til å gi så inngående behandling i hovedforelesningene.
Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data både i bibliotek og på Internett. Høgskolens bibliotek bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene biblioteksundervisning. De skal kunne søke i elementære informasjonskilder, gjøre seg kjent med sentrale informasjonskilder innenfor eget fag og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen.

Vurdering


Eksamen består av semesteroppgave og en mappe på fire skriftlige arbeider.
Innleveringsfristen vil bli offentliggjort samtidig dato innlevering av arbeider mappen. Kandidater som har levert semesteroppgaven eller mappetekstene innen fristens utløp, forutsettes å ha trukket seg eksamen. Det benyttes en karakterskala med 5 trinn fra A til E bestått og F for ikke bestått.

Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen og til avdelingens %DUtfyllende retningslinjer for innleveringer (arbeidskrav og del av mappe), samt klage og ny og utsatt eksamen hvor dette inngår i emnet%D.

Litteratur


Det henvises til emnebeskrivelsen.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eva L. Björk

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studiemodell

Høst 2006

Påbyggingsemne statsvitenskap

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:18:11