Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Studiested:
Halden

Studieplan for Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (Høst 2010)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet kan inngå i høgskolens Bachelorgrad i samfunn, språk og kultur og kan også være del av en lærerutdanning.

Studiet kan også kombineres med andre studier ved høgskoler og universitet, og inngår da som del av en bachelorgrad. Se forskrift om krav til Bachelorgrad ved Høgskolen i Østfold for mer informasjon.

Oppnådd bachelorgrad med 90 studiepoeng statsvitenskap gir studentene anledning til å fortsette med mastergradsstudier i samfunnsvitenskap ved høgskoler og universiteter, f.eks. masterstudiene ved partnerhøgskolene i Oslofjordalliansen (Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Vestfold og Master i Human Rights ved Høgskolen i Buskerud). Masterstudier i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo er også en mulighet.

Studiets læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene ha fått utdypet kjennskap til og forståelse av komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og politisk teori.
Studentene skal være i stand til å redegjøre for og anvende ulike teoretiske perspektiver og forklaringsmåter på aktuelle problemstillinger.
Studiet skal ha bidratt til å utvikle innsikt og forståelse for andre kulturer og tenkemåter.

Opptak

Opptakskrav er statsvitenskap årsstudium eller tilsvarende. Det kan gis dispensasjon fra opptakskravet til studenter som er tatt opp til Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur. 

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Statsvitenskap påbygging er en fordypning i emner som er gjennomgått i Statsvitenskap, årsstudium.
Det vil bli lagt vekt på anvendelse av kunnskapsstoffet. Dette skjer i første rekke ved at studentene skriver en semestersoppgave. Det vil dessuten bli lagt mer vekt på det komparative aspekt, særlig i forhold til andre europeiske land. Det vil også bli fordypning i sentrale politiske begrep som stat, styring, makt og samspillet mellom politikken og administrasjon på flere felt. Innenfor komparativ politikk gis en innføring i vesteuropeisk politikk og moderniserings- og utviklingsteori. I offentlig politikk og administrasjon tas opp temaer som organisasjonsanalyse og styringsapparat samt offentlig politikk og styring.
Forelesningene i internasjonal politikk gir en innføring i viktige teoriretninger og den tilhørende debatten. Området politisk teori vil følge opp årsstudiets innføring i fagets grunnlagsproblemer og ulike politikkoppfatninger.

Studiet inneholder tre emner som alle er obligatoriske:

SFS20107 Internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng)
SFS20207 Komparativ politikk/Politisk teori (Comparative Politics/Political Theory) (10 studiepoeng) (på engelsk)
SFS20307 Semesteroppgave (10 studiepoeng)


Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å ivareta likestillingsaspektet på beste måte. I alle statsvitenskapelige emner blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Organisering og læringsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og plenumsdiskusjoner. I tilknytning til hovedforelesningene holdes det seminarer. Seminarene kan være nettbaserte, f eks ved bruk av Fronter. Studentene forutsettes å delta aktivt i disse seminarene, også med oppgaveskrivning.
Det settes av tid til kollokvier. Kollokvievirksomheten forutsettes organisert og drevet av studentene selv.

I tillegg til hovedforelesningene kan det bli gitt supplerende gjesteforelesninger. Disse vil kunne dekke annet stoff enn det som inngår i det obligatoriske pensum, være integrerende i den forstand at de kan behandle temaer som går på tvers av hovedområdene, eller ta opp til grundigere gjennomgåelse spesielle temaer som det ikke er tid til å gi så inngående behandling i hovedforelesningene.

Semesteroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid. Semesteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Veiledning gis underveis.

Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data både i bibliotek og på internett. Høgskolens bibliotek bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

Arbeidskrav
Det kan være knyttet arbeidskrav til de enkelte emnene. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer o.l. som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Se den enkelte emnbeskrivelse for mer informasjon.

Internasjonalisering

Emnet SFS20207 Comparative Politics/Political Theory undervises på engelsk og tilbys også utenlandske studenter.

Gjennom det komparative fokus i alle tre emner ivaretas det internasjonale aspektet. Dette gjelder særlig emnene i internasjonal politikk og komparativ politikk.

Ta kontakt med internasjonal koordinator eller internasjonalt kontor for informasjon vedrørende utveksling.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevning evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

-  HiØs kvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av skolens studieprogrammer (kalt EVA2)

-  Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Studenten vil bli fulgt opp gjennom studiet både med obligatoriske og frivillige innleveringer. De får også tilbakemelding underveis i studiet om faglig fremgang gjennom veiledningstimer. Det er på denne måten ønskelig å motivere studentene til selv å ta initiativ for å få god kvalitet på sine studier.

Vurdering

Vurderingsformene som benyttes i studiet er mappevurdering. Det benyttes en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle deler på nytt.
Se for øvrig emnebeskrivelsene.

Litteratur

Se emnebeskrivelser.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Konstituert dekan Theo Schewe, 13.05.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus, 06.04.10

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for høsten 2010

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:18:12