Hva lærer du? (2021–2023)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, musikk som vitenskap- og kunstfag

 • har kunnskap om læreplaner i faget, fagets læreplanhistorie og aktuelle debatter om skolefaget musikk

 • har forskningsbasert kunnskap om læring og om estetiske og kreative læreprosesser

 • har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og om forholdet mellom formell og uformell læring i musikk

 • har kunnskap om å kunne tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø som felleskap for musikalsk læring

 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og kan vurdere disse kritisk

 • har kunnskaper om ulike begrep og fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

 • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetanser

 • har forskningsbasert kunnskap om musikkopplæring og om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring

 • har kunnskap om metoder for forsknings- og utviklingsarbeid i musikkvitenskapelige emner.

 • har kunnskap om et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangrer og historiske epoker og om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnskontekster og medier.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, akkompagnere, og uttrykke seg musikalsk på ulike instrumenter

 • kan danse tradisjonelle og moderne stilarter inkludert dans fra ulike kulturer

 • kan vurdere og analysere musikk fra ulike sjangre, historiske perioder og ulike kulturer med utgangspunkt i estetikk og kulturteori

 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, instrumenter og musikkteknologiske verktøy

 • kan legge til rette musikalsk materiale for ulike fremføringsformål og for musikkundervisning og læringsprosesser

 • mestrer ulike innfallsvinkler til progresjon i ulike kompetanser i skolefaget musikk

 • kan lede prosesser i utøving av musikk, komponering, lytting og musikalske opplevelser, og legge til rette for kulturforståelse for elever i skolen

 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i et mangfoldig samfunn

 • kan planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

 • kan drøfte hvilken rolle uformelle læringsarenaer har for musikk og danseopplæring

 • kan ta i bruk gehørbaserte ferdigheter til å forstå, analysere, skape og utøve musikk

 • kan gjennomføre selvstendig fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid som bygger på grunnleggende forskningsetiske prinsipper

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre helthetlige undervisningsforløp og legge til rette for elevvurdering som bygger på faglige hensyn og forskningsbasert kunnskap om vurdering

 • kan initiere faglige samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglig prosjektarbeid

 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i et samfunn preget av mangfold

 • kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

 • kan bidra i faglige endringsprosesser gjennom å legge vekt på innovasjon, endring og fleksibilitet i egen lærerrolle

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 03:11:42