Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Musikk, årsstudium, deltid (2021–2023)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, musikk som vitenskap- og kunstfag

 • har kunnskap om læreplaner i faget, fagets læreplanhistorie og aktuelle debatter om skolefaget musikk

 • har forskningsbasert kunnskap om læring og om estetiske og kreative læreprosesser

 • har kunnskap om musikalsk ungdomskultur, media og teknologi og om forholdet mellom formell og uformell læring i musikk

 • har kunnskap om å kunne tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø som felleskap for musikalsk læring

 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og kan vurdere disse kritisk

 • har kunnskaper om ulike begrep og fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

 • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetanser

 • har forskningsbasert kunnskap om musikkopplæring og om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring

 • har kunnskap om metoder for forsknings- og utviklingsarbeid i musikkvitenskapelige emner.

 • har kunnskap om et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangrer og historiske epoker og om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnskontekster og medier.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, akkompagnere, og uttrykke seg musikalsk på ulike instrumenter

 • kan danse tradisjonelle og moderne stilarter inkludert dans fra ulike kulturer

 • kan vurdere og analysere musikk fra ulike sjangre, historiske perioder og ulike kulturer med utgangspunkt i estetikk og kulturteori

 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, instrumenter og musikkteknologiske verktøy

 • kan legge til rette musikalsk materiale for ulike fremføringsformål og for musikkundervisning og læringsprosesser

 • mestrer ulike innfallsvinkler til progresjon i ulike kompetanser i skolefaget musikk

 • kan lede prosesser i utøving av musikk, komponering, lytting og musikalske opplevelser, og legge til rette for kulturforståelse for elever i skolen

 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i et mangfoldig samfunn

 • kan planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkopplæring

 • kan drøfte hvilken rolle uformelle læringsarenaer har for musikk og danseopplæring

 • kan ta i bruk gehørbaserte ferdigheter til å forstå, analysere, skape og utøve musikk

 • kan gjennomføre selvstendig fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid som bygger på grunnleggende forskningsetiske prinsipper

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre helthetlige undervisningsforløp og legge til rette for elevvurdering som bygger på faglige hensyn og forskningsbasert kunnskap om vurdering

 • kan initiere faglige samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglig prosjektarbeid

 • har innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i et samfunn preget av mangfold

 • kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

 • kan bidra i faglige endringsprosesser gjennom å legge vekt på innovasjon, endring og fleksibilitet i egen lærerrolle

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Anbefalte forkunnskaper og ferdigheter
- Sang: synge rent, ha en funksjonell sangstemme
- Mestre enkelt besifringsspill i minst ett akkompagneringsinstrument (f.eks. piano eller gitar)
- Grunnleggende musikkteori. Notasjon/notekunnskap.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av fire obligatoriske emner, hver med et omfang på 15 studiepoeng:

Musikk 101: Utøve, lage, lytte og reflektere
Musikk 102: Utøve, formidle, komponere og forstå
Musikk 201: Undervise, utøve, forske og reflektere
Musikk 202: Utøve, undervise, komponere og formidle

Fagdidaktikk knyttes til temaene i samtlige emner. Sentrale områder som grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiver, og vurdering står sentralt i emnene. I emne 201 skal studentene jobbe med en fordypningsoppgave i musikkvitenskapelige temaer.

Emnene i studiet bygger på hverandre, og emner i 1. studieår må være bestått før studentene kan starte på andre studieår.

Se studiemodell under, og emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to år.

Emnene er praktisk-teoretiske. Arbeidsformene er forelesninger, gruppebasert arbeid og individuelt arbeid. Undervisningen er obligatorisk og bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Biblioteket skal bidra til studentens informasjonskompetanse, dvs. evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

IKT vil bli brukt som en integrert del av studiet både som kommunikasjonsmiddel og som innholdsmessig og utøvende ressurs. Høgskolen krever at studenten har egen bærbar datamaskin.

I ett av emnene er det lagt opp til studietur til Ole Bull Akademiet på Voss, med kurs i norsk folkemusikk som innebærer noen kostnader for studentene. Dette er lagt inn som et arbeidskrav, men det vil alltid være et kostnadsfritt alternativ. Alternativet vil være fullgodt med læringsmålene knyttet til aktiviteten slik at studenten vil oppnå forventet læringsutbytte. Se nærmere informasjon i emnebeskrivelse for MUS201

Vurderingsformer
Det vil bli gitt tilbakemeldinger på studentens progresjon og arbeid underveis i hvert semester.

Det er knyttet arbeidskrav til emnene. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Studiet har både skriftlig, muntlig og praktisk eksamensform, og det benyttes interne og eksterne sensorer. Man benytter en gradert karakterskala fra A-F.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Praksis

Det er ikke praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det blir vektlagt kunstnerisk utviklingsarbeid i form av konserter og prosjektarbeid med fokus på musikkformidling.

I studiets 3. semester skal studentene arbeide med en egen fordypningsoppgave i musikkvitenskapelige temaer.

Internasjonalisering

Studiet gir grunnleggende kunnskap om norsk og internasjonal musikk fra ulike sjangrer og om musikk fra andre kulturer. Studiet ivaretar det internasjonale perspektivet ved å bruke representativ musikk fra ulike kulturer som bidrar til bedre refleksjon over musikkens rolle i det flerkulturelle samfunnet med særlig vekt på samspillet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjoner fra ulike kulturer.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og evalueringer av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet er egnet som etterutdanning for å gi musikkfaglig kompetanse for musikklærere i grunnskolen, og kan f.eks. tas i et forutgående studieløp for Praktisk-pedagogisk utdanning.

Studiet gir kompetanse egnet for undervisning og instruksjon i kulturskole og det frivillige musikkliv.

Studiet kan inngå i en frittstående bachelorgrad og som forberedelse til videre musikkutdanning på høyere nivå, som f.eks. ved Norges musikkhøgskole, ved et musikkonservatorium, eller til en masterutdanning innen musikkvitenskap.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 25. november 2020

Studieplanen gjelder for

Høst 2021-vår 2023

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Studieleder Jarl Hagen
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 06:18:55