Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden.

Studieplan for Musikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) (2012–2013)

Informasjon om studiet

Studiet er valgfag i 4. studieår i Grunnskolelærerutdanning 5-10 (240 studiepoeng).

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten har:

 • tilegnet seg kunnskaper om musikk som kulturuttrykk og samfunnsfenomen før og nå.
 • utviklet kunnskaper som fører til personlig vekst og gir et musikkfaglig og pedagogisk grunnlag som lærer i grunnskolen.
 • tilegnet seg kunnskaper innenfor stilepoker i musikkhistorie.
 • kunnskaper om ulike sider ved det å lytte til ulike former for musikk, samt å utvikle gehøret.
 • utviklet kunnskaper om hvordan musikk skapes, og de skal skape selv sammen med barn og unge.
 • kunnskaper om jazzhistorie
 • kunnskaper om egen stemme og i flerstemmig sang
 • utviklet kunnskaper som fører til personlig vekst og utvikler musikalske samarbeidsformer og som gir et musikkfaglig grunnlag som lærer i grunnskolens trinn 5 - 10
 • kunnskaper om ulike sider ved det å lytte til ulike former for musikk samt å utvikle gehøret.

Ferdigheter
Studenten har:

 • grunnleggende ferdigheter i skolefaget musikk og kan tilrettelegge for differensiert og tilpasset opplæring. 
 • utviklet evner til å lede musikalske aktiviteter innenfor kor og rytmisk musikk samt drive konsertvirksomhet.
 • utviklet ferdigheter på eget hovedinstrument, og kan utnytte og videreutvikle sine egne musikalske evner i tråd med grunnskolens læreplan og studiets rammeplan.

Generell kompetanse
Studenten:

 • kan lede faglig samarbeid og bruke musikk som regifag og støttefag i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid.
 • kan reflektere mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og læreplanverk i trinnene 5 til 10, samt ha innsikt i musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et flerkulturelt samfunn.
 • har opparbeidet evne til å aktivisere og stimulere skoleelevers evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere.

Opptak

Ingen opptakskrav ut over opptakskravene til Grunnskolelærerutdanning.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av følgende obligatoriske emner, alle på 15 studiepoeng

Musikk 101: Musikkteoretisk grunnlag, dans, lytting refleksjon
Musikk 102: Musisere, undervise og lytte
Musikk 201: Lytte, forstå, utøve og reflektere
Musikk 202: Utøve, lytte, skape og forstå

Se studiemodell under, og emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Organisering og læringsformer

??Emnene er praktisk-teoretiske. Arbeidsformene er forelesninger, gruppebasert arbeid og individuelt arbeid. Undervisningen er obligatorisk.

Biblioteket skal bidra til studentens informasjonskompetanse, dvs. evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

IKT vil bli brukt som en integrert del av studiet både som kommunikasjonsmiddel og som innholdsmessig ressurs.

Praksis

Veiledet praksis inngår i studiet. Se mer informasjon i studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis.

Internasjonalisering

?Det legges til rette for kontakt med tilsvarende utdanningsinstitusjoner i andre land og for utveksling av lærere og studenter som ønsker å arbeide spesielt med internasjonale spørsmål knyttet til utdanning og læring. Integrering av studier i utlandet kan skje ved at hele eller deler av studiet kan bestå av studier i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i de nasjonale retningslinjene.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØ's utvalg for utdanningskvalitet gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolen sine studieprogrammer (kalt EVA2)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Det vil bli gitt tilbakemeldinger på studentens progresjon og arbeid underveis i hvert semester.

Vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Studiet har både skriflig, muntlig og praktisk eksamensform, og det benyttes interne og eksterne sensorer.

Man benytter en gradert karakterskala fra A-F, der A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. F er 'ikke bestått'.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Litteratur

Se emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen, 5. juni 2012

Studieplanen gjelder for

2012 - 2013

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:11:58