Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Norsk er eit kunnskaps- og danningsfag, eit estetisk fag, eit språkfag og eit praktisk profesjonsfag. Læringsutbytet i dei fire emna i studiet er knytt til fagleg kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse som er nødvendig for å kunne undervise i norskfaget på 5. - 10. trinn.

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om relevante teoriar om lesing og leseopplæring

 • har kunnskap om dei ulike funksjonane lesing kan ha for elevars utvikling og læring

 • har kunnskap om lesestrategiar

 • har kunnskap om kva som kjenneteiknar munnlege, skriftlege og samansette tekstar; fiksjonstekstar og sakprosatekstar i ulike sjangrar, og tekstar frå eldre og nyare medium

 • har kunnskap om relevante teoriar innan munnleg opplæring

 • har kunnskap om relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske omgrep og perspektiv

 • har kunnskap om barnelitteratur og nyare litteratur som vender seg mot vaksne lesarar

 • har utvida innsikt i korleis gutar og jenter på ungdomstrinnet kan motiverast til lesing og vidareutvikle leseforståing og lesestrategiar, både elevar med norsk som førstespråk og norsk som andrespråk

 • har kunnskapar om kva som kjenneteiknar språkleg kommunikasjon i ulike medium

 • har utvida kunnskapar om munnlege og skriftlege sjangrar i moderne medium og innsikt i korleis elevar frå 5. til 10. trinn utviklar kunnskapar om desse og kan nytte dei i eige tekstarbeid

 • har kunnskapar om ulike teoretiske perspektiv og retningar i arbeidet med å forstå litteratur

 • har god litteraturhistorisk oversikt og kunnskapar om sentrale verk i norsk fiksjonslitteratur og sakprosa og kjennskap til teoriar om samansette tekstar

 • har kunnskap om kva som skjer når ein tekst blir overført frå eit medium til eit anna (adaptasjon)

 • har brei innsikt i korleis elevar på 5.-10. trinn kan vidareutvikle skriveferdigheitene sine

 • har brei kunnskap om språket som system og språket i bruk

 • har brei kunnskap om relevante teoriar om skriving og skriveopplæring

 • har kunnskap om dei ulike funksjonane skriving kan ha for elevars utvikling og læring

 • har kunnskap om skrivestrategiar

 • har kunnskap om gjeldande normering av bokmål og nynorsk

 • har kunnskap om fleirspråklegheit, fleirspråkleg praksis og om det å lære norsk som eit andrespråk

 • har utvida innsikt i korleis elevar med norsk som andrespråk kan vidareutvikle skriveferdigheitene sine

 • har inngåande kunnskap om norsk språkhistorie

 • har god innsikt i språklege endringsprosessar i fortid og samtid

 • har god innsikt i talemålsvariasjonen i moderne norsk på historisk og dialektologisk grunnlag

 • har kjennskap til språk som ungdom brukar

 • har kunnskap om svensk, dansk og samisk og kjennskap til andre nordiske språk og nasjonale minoritetsspråk

 

Ferdigheiter
Studenten

 • kan vurdere og bruke relevante undervisningsmetodar i leseopplæring frå 5. til 10. trinn, både for elevar med norsk som førstespråk og andrespråk

 • kan leggje til rette for og stimulere elevar til variert munnleg bruk av språket

 • kan leggje til rette for at elevar får lese eit breitt utval litteratur, også sakprega tekstar i tradisjonelle og moderne medium, at dei utviklar leselyst og gode lesestrategiar og blir stimulerte til vidare lesing

 • kan analysere, tolke og vurdere tekster og presentere litterære og litteraturteoretiske innsikter på varierte måtar

 • kan bruke varierte arbeidsmåtar for auka litteraturforståing og glede hos elevane

 • kan samtale om litteratur og tilpasse form og innhald i samtalen med omsyn til kjønn, alder, kunnskap og kulturell bakgrunn hos mottakarane

 • kan sette i gang, rettleie og vurdere munnleg og samansett tekstproduksjon hos elevar på ungdomstrinnet og grunngi karakterane som blir sett

 • kan lese, analysere, tolke og vurdere samansette tekster, sjå dei i eit historisk perspektiv og sette dei inn i ein større kulturell og offentleg samanheng

 • kan rettleie elevar i bruk av litteraturfagleg kjeldemateriale

 • kan samanlikne tekstar skrivne for ungdom og vaksne med omsyn til innhald, form og funksjon

 • kan sette sentrale norske tekstar og eit utval samiske tekstar (i omsetting) inn i ein historisk samanheng og sjå dei i lys av nordisk og annan internasjonal litteratur

 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering

 • kan analysere språket som system

 • kan legge til rette for at elevar får skrive sakprega tekstar og fiksjonstekstar av ulikt slag

 • kan rettleie elevar i ulike former for skriftleg argumentasjon og i variasjon i ordbruk og setningsoppbygging

 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse, respons og vurdering av skriftlege elevtekstar

 • kan vurdere relevante undervisningsmetodar i skriveopplæring, skriftforming og grammatikk frå 5. til 10. trinn, både for elevar som skriv på bokmål og elevar som skriv på nynorsk

 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheiter, setje i verk relevante tiltak for tilpassa opplæring og oppdage lese- og skrivevanskar

 • kan nytte retoriske kunnskapar i arbeid med skriftlege tekstar

 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringa og relevante kriterium for vurdering

 • kan vurdere og bruke relevante undervisningsmetodar i lese- og skriveopplæring på 5.-10. trinn for elevar med norsk som andrespråk

 • kan legge til rette og gjennomføre undervisning i den målforma som er sidemål for elevane

 • kan bruke kunnskap om talemål og skriftspråksnormering i skriveopplæringa

 • kan legge til rette for variert grannespråksundervisning

 

Generell kompetanse
Studenten

 • er ein sikker munnleg språkbrukar og stø i skriftleg bokmål og nynorsk

 • kan nytte faglege kunnskapar til kritisk og konstruktiv refleksjon

 • kan vurdere norskfaget og eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane

 • kan formidle norskfaglege innsikter og tilpasse form og innhald til ulike målgrupper

 • kan legge til rette for at arbeidet med språk og litteratur kan styrke identiteten til elevane og oppmode dei til aktiv deltaking i det offentlege liv

 • kan rettleie elevar i arbeidet med tekster slik at dei kan utvikle seg sjølv, skaffe seg kunnskap og førebu seg for aktiv deltaking i offentlige rom og samfunnet som eit heile

 • kan arbeide med språk og tekst i fleirkulturelle klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståing

 • har innsikt i norskfaget ut frå forsking og fagets historie og kan reflektere kritisk og konstruktivt ut frå slike perspektiv på faget

 • kan sjå faget i eit større danningsperspektiv og undervisninga som ein del av opplæringa i eit aktivt deltakardemokrati

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:11:30