Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder

Karin H. Anker Rasch

Telefon: +47 69608138

E-post: studier-halden@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) (2015–2019)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Master i organisasjon og ledelse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagområdet organisasjon og ledelse.

Ferdigheter
Kandiaten har

  • øvd opp sine analytiske evner og der igjennom økt evnen til adekvat problemløsning.
  • tilegnet seg nødvendige styringsverktøy som leder og oppøvd ferdigheter i anvendelse av disse styringsverktøy for å kunne møte de stadig større utfordringer som offentlige og private virksomheter står overfor.
  • evnen til å gjennomføre utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon innenfor rammen av egen lederstilling eller som del av stabsfunksjoner.
  • evnen til å gjennomføre en kritisk analyse av organisasjonens virkemåte.
  • god forståelse for de særegne betingelser som gjør seg gjeldende i endringsprosesser, og hensiktsmessige valg av virkemidler.
  • evnen til å se mulighetene til a) å påvirke eget handlingsrom og b) øke organisasjonens handlingskapasitet.

Generell kompetanse
Kandidaten har

  • evnen til å analysere relevante organisasjonsetiske og forskningsetiske problemstillinger
  • innsikt i de utfordringer og muligheter ledere står overfor på alle nivåer i offentlig og privat sektor
  • oppøvd bevissthet om egen lederrolle
  • evnen til å utvikle veier til personlig vekst og mestring av lederrollen, blant annet ved å synliggjøre hvordan individuelle, relasjonelle, organisasjonsmessige og samfunnsmessige forhold påvirker lederrollen.

Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års yrkeserfaring etter fullført utdanning. Yrkeserfaringen må ha relevans i forhold til avlagt utdanning eller fagfeltet organisasjon og ledelse for å dekke opptakskravet.

For å kunne velge emnet «Utdanningsledelse» første studieår kreves ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års yrkeserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått grunnskole- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års yrkeserfaring etter fullført utdanning

eller

3) Annen bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng
og minimum tre års yrkeserfaring innen administrativt arbeid i barnehage-, skole- eller universitet- og høgskolesektoren.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

120 studiepoeng er definert som to års heltidsstudier. Tar man mastergradsstudiet mens man er yrkesaktiv, vil normal gjennomføring være fire år. Om det er ønskelig å få noe tid mellom emnene til vurdering av metoder, kunnskaper og ferdigheter, er det rom for fleksibel gjennomføring når det gjelder overgang mellom de ulike trinn i mastergraden. Det kan søkes om fritak for ulike emner om studenten har gjennomført tilsvarende studier med tilsvarende omfang (30 studiepoeng) og på tilsvarende, høyere grads nivå. For fritak fra emnene Ledelse og Utdanningsledelse kreves at det i tilsvarende studium inngår 10 studiepoeng i organisasjonsteori og 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode.
Studiet består av fire obligatoriske emner, hvert på 30 studiepoeng. I studiets første år kan det søkes opptak i enten Ledelse og Utdanningsledelse i henhold til opptakskravene. Samtlige emner går over to semestre.

Organisering og læringsformer

Mastergradstudiet har en tverrfaglig karakter. På den ene siden anvendes teorier og metoder fra ulike vitenskapelige fagområder. På den andre siden kan også teoriene og metodene som er rettet inn mot bestemte områder anvendes i ulike sektorer, bransjer og virksomhetstyper. Studentene kommer til studiet med forskjellige erfaringer både av teoretisk art og yrkesmessig karakter. De har derfor mulighet til å lære mye av hverandres ulike bakgrunn og erfaring. Studiet legger opp til en arbeidsform der forskjellene i bakgrunn og erfaring utnyttes aktivt i studieopplegget som en ressurs.
Vitenskapsteoretiske emner og samfunnsvitenskapelige metoder er integrert i studiet gjennom teoretiske perspektiver og empiriske undersøkelser. Mye av vitenskapsteori og metode kommer i forbindelse med veiledning gjennom øvelser, hjemmeoppgaver, gruppe- og prosjektarbeid. Omfanget i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode i løpet av studiet er på omkring 25 studiepoeng.
Arbeidet med masteravhandlingen er integrert i hele studieløpet ved at studentene arbeider fortløpende med litteraturstudier, problemstilling, metodevalg og forskningsdesign (se nærmere omtale i de enkelte emnebeskrivelsene).

Akademisk skriving
Masterstudentene får opplæring og øving i akademisk skriving samt kritisk kildesøk og -bruk integrert i undervisningen. Skriveopplæringen gis underveis, i forbindelse med arbeidskrav og øvrig avhandlingsarbeid.

Veiledning
Det gis veiledning underveis gjennom hele studiet. Det gis vanligvis kun veiledning når det er tilsendt en skriftlig tekst i god/avtalt tid på forhånd. Hovedregelen er at veiledning foregår ved studiested Halden; for veiledere med andre tjenestesteder gjøres det individuelle avtaler.

Studentenes arbeidsinnsats
I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av et år, og har en arbeidsinnsats som et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år. Dette masterstudiet er lagt til rette for deltidsstudenter, som tar til sammen 30 studiepoeng per år, med en tilsvarende arbeidsinnsats på 840 timer per år. Av denne arbeidsinnsatsen utgjør de åtte samlingene hvert av de tre første årene 168 timer.

Arbeidskrav
Det kan være arbeidskrav knyttet til det enkelte emne. Disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer i form av fordypningsoppgaver. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig sektor. Studentene skal få innsikt i utviklingstrekk i fagområdet, kildekritisk kompetanse og øvelse i å tenke kritisk. Studentene skal gjennom hele studiet få utvikle sine teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter i bruk av samfunnsvitenskapelig metode.

Internasjonalisering

Studiets innhold, arbeidsformer og pensum bygger både på nasjonal og internasjonal forskning. Som deltidsstudium, basert på konsentrerte samlinger er studiet spesielt tilpasset yrkesaktive studenter. Dette begrenser mulighetene som deltidsstudent å ta ett eller to semestre i utlandet. Dersom den enkelte student ønsker et kortere eller lengre opphold utenlands, kan dette drøftes med programkoordinator og internasjonalt kontor. Et slikt utenlandsopphold vil passe best i studiets siste del der masteravhandlingen skal skrives.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Evaluering av studiet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. De enkelte emnene og studieprogrammet som helhet evalueres gjennom underveisevaluering og en sluttevaluering. Resultatene behandles i lærergruppen og følges opp av Utvalg for studiekvalitet, undervisning og internasjonalisering ved avdelingen.

Tilbakemelding underveis

Det gis løpende tilbakemeldinger til studentene gjennom individuell veiledning, dialogene i samlingene, og gjennom kollokviegrupper.

Vurdering

Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Nærmere opplysninger finnes i de enkelte emnebeskrivelser. Det benyttes det nasjonale karaktersystemet med bokstavkarakterer og en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. I emnet Organisasjon og ledelse 3 benyttes karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Plagiatkontroll/fusk:
Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Masterstudiet i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold kan gi mulighet til videre phd-utdanning, og lederstillinger i privat og offentlig sektor.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fung. dekan Sverre Vesterhus, 30. mars 2012

Studieplanen er revidert

Studieleder Theo Schewe, 7. februar 2015

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2015 - 2019.

Studiemodell

Høst 2015

Vår 2016

Høst 2016

Emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2017

Emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2017

Emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2018

Emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2018

Emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 03:51:48