Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) (2016–2020)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Master i organisasjon og ledelse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagområdet organisasjon og ledelse.

Ferdigheter
Kandidaten har

 • øvd opp sine analytiske evner og der igjennom økt evnen til adekvat problemløsning.
 • tilegnet seg nødvendige styringsverktøy som leder og oppøvd ferdigheter i anvendelse av disse styringsverktøy for å kunne møte de stadig større utfordringer som offentlige og private virksomheter står overfor.
 • evnen til å gjennomføre utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon innenfor rammen av egen lederstilling eller som del av stabsfunksjoner.
 • evnen til å gjennomføre en kritisk analyse av organisasjonens virkemåte.
 • god forståelse for de særegne betingelser som gjør seg gjeldende i endringsprosesser, og hensiktsmessige valg av virkemidler.
 • evnen til å se mulighetene til a) å påvirke eget handlingsrom og b) øke organisasjonens handlingskapasitet.
 • tilegnet seg metodiske ferdigheter og vitenskapsteoretisk kunnskap som gjør dem i stand til å forske på organisasjoner, ledelse og arbeidsliv på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse
Kandidaten har

 • evnen til å analysere relevante organisasjonsetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • innsikt i de utfordringer og muligheter ledere står overfor på alle nivåer i offentlig og privat sektor
 • oppøvd bevissthet om egen lederrolle
 • evnen til å utvikle veier til personlig vekst og mestring av lederrollen, blant annet ved å synliggjøre hvordan individuelle, relasjonelle, organisasjonsmessige og samfunnsmessige forhold påvirker lederrollen.

Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års yrkeserfaring etter fullført utdanning.

Yrkeserfaringen må ha relevans i forhold til avlagt utdanning, eller fagfeltet organisasjon og ledelse for å dekke opptakskravet.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

120 studiepoeng er definert som to års heltidsstudier. Tar man mastergradsstudiet mens man er yrkesaktiv, vil normal gjennomføring være fire år. Studiet består av fire obligatoriske emner, hvert på 30 studiepoeng. Samtlige emner går over to semestre.

I de to første studieårene gis det en grunnleggende oversikt til sentrale temaer innen organisasjon og ledelse. Tredje studieår består av temaer knyttet til organisasjons- og lederutvikling. Dette året starter studentene opp arbeidet med masteravhandlingen, noe som innebærer at mye av undervisningen også består av forskningsdesign og metode. Fjerde studieår vies i sin helhet til arbeidet med masteravhandlingen.

Organisering og læringsformer

Mastergradstudiet har en tverrfaglig karakter. På den ene siden anvendes teorier og metoder fra ulike vitenskapelige fagområder. På den andre siden kan også teoriene og metodene som er rettet inn mot bestemte områder anvendes i ulike sektorer, bransjer og virksomhetstyper. Studentene kommer til studiet med forskjellige erfaringer både av teoretisk art og yrkesmessig karakter. De har derfor mulighet til å lære mye av hverandres ulike bakgrunn og erfaring. Studiet legger opp til en arbeidsform der forskjellene i bakgrunn og erfaring utnyttes aktivt i studieopplegget som en ressurs.


Kunnskap om vitenskapsteoretiske emner og samfunnsvitenskapelige metoder er integrert i studiet gjennom de ulike samlingene på hvert emne. Kunnskap om dette skjer også i forbindelse med veiledning av hjemmeoppgaver, prosjektskisser og masteravhandling. Omfanget i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode i løpet av studiet er på omkring 30 studiepoeng.

Arbeidet med masteravhandlingen er integrert i hele studieløpet ved at studentene arbeider fortløpende med teori, litteraturgjennomganger (review), problemstilling, metodevalg og forskningsdesign (se nærmere omtale i de enkelte emnebeskrivelsene).

Akademisk skriving
Masterstudentene får opplæring og øving i akademisk skriving samt kritisk kildesøk og -bruk integrert i undervisningen. Skriveopplæringen gis underveis, i forbindelse med arbeidskrav og øvrig avhandlingsarbeid.

Veiledning
Det gis veiledning underveis gjennom hele studiet. Det gis vanligvis kun veiledning når det er tilsendt en skriftlig tekst i god/avtalt tid på forhånd. Hovedregelen er at veiledning foregår ved studiested Halden; for veiledere med andre tjenestesteder gjøres det individuelle avtaler. For omfang av veiledning, se eventuelt den enkelte emnebeskrivelse.

Studentenes arbeidsinnsats
I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av et år, og har en arbeidsinnsats som et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år. Dette masterstudiet er lagt til rette for deltidsstudenter, som tar til sammen 30 studiepoeng per år, med en tilsvarende arbeidsinnsats på 840 timer per år. Av denne arbeidsinnsatsen utgjør de åtte samlingene hvert av de tre første årene 168 timer.

Arbeidskrav
Det kan være arbeidskrav knyttet til det enkelte emne.  Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig sektor. Studentene skal få innsikt i utviklingstrekk i fagområdet, kildekritisk kompetanse og øvelse i å tenke kritisk. Studentene skal gjennom hele studiet få utvikle sine teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter i bruk av samfunnsvitenskapelig metode.

Internasjonalisering

Studiets innhold, arbeidsformer og pensum bygger både på nasjonal og internasjonal forskning. Som deltidsstudium, basert på konsentrerte samlinger er studiet spesielt tilpasset yrkesaktive studenter. Dette begrenser mulighetene som deltidsstudent å ta ett eller to semestre i utlandet. Dersom den enkelte student ønsker et kortere eller lengre opphold utenlands, kan dette drøftes med programkoordinator og internasjonalt kontor. Et slikt utenlandsopphold vil passe best i studiets siste del der masteravhandlingen skal skrives.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Evaluering av studiet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. De enkelte emnene og studieprogrammet som helhet evalueres gjennom underveisevaluering og en sluttevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Tilbakemelding underveis

Det gis løpende tilbakemeldinger til studentene gjennom individuell veiledning, dialogene i samlingene, og gjennom kollokviegrupper.

Vurdering

Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Nærmere opplysninger finnes i de enkelte emnebeskrivelser. Det benyttes det nasjonale karaktersystemet med bokstavkarakterer og en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes også karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Plagiatkontroll/fusk:
Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Masterstudiet i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold kan gi mulighet til videre phd-utdanning, og lederstillinger i privat og offentlig sektor.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 1. mars 2016

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2016 - 2020.

Studiemodell

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Studiepoeng: 120

Høst 2016

Høst 2017

Høst 2018

Høst 2019–Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2019 13:38:47