Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Undervisningsspråk:
Norsk, men deler av undervisningen kan foregå på engelsk.
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder

Karin H. Anker Rasch

Telefon: +47 69608138

E-post: studier-halden@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Førsteamanuensis Jan Moren/Studieleder Rita Duesund

Studieplan for Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) (2019–2023)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Master i organisasjon og ledelse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagområdet organisasjon og ledelse.

Ferdigheter
Kandidaten har

 • øvd opp sine analytiske evner og der igjennom økt evnen til adekvat problemløsning.
 • tilegnet seg nødvendige styringsverktøy som leder og oppøvd ferdigheter i anvendelse av disse styringsverktøy for å kunne møte de stadig større utfordringer som offentlige og private virksomheter står overfor.
 • evnen til å gjennomføre utviklings- og endringsarbeid i egen organisasjon innenfor rammen av egen lederstilling eller som del av stabsfunksjoner.
 • evnen til å gjennomføre en kritisk analyse av organisasjonens virkemåte.
 • god forståelse for de særegne betingelser som gjør seg gjeldende i endringsprosesser, og hensiktsmessige valg av virkemidler.
 • evnen til å se mulighetene til a) å påvirke eget handlingsrom og b) øke organisasjonens handlingskapasitet.
 • tilegnet seg metodiske ferdigheter og vitenskapsteoretisk kunnskap som gjør dem i stand til å forske på organisasjoner, ledelse og arbeidsliv på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse
Kandidaten har

 • evnen til å analysere relevante organisasjonsetiske og forskningsetiske problemstillinger
 • innsikt i de utfordringer og muligheter ledere står overfor på alle nivåer i offentlig og privat sektor
 • oppøvd bevissthet om egen lederrolle
 • evnen til å utvikle veier til personlig vekst og mestring av lederrollen, blant annet ved å synliggjøre hvordan individuelle, relasjonelle, organisasjonsmessige og samfunnsmessige forhold påvirker lederrollen.

Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Arbeidserfaringen må ha relevans i forhold til avlagt utdanning, eller fagfeltet organisasjon og ledelse for å dekke opptakskravet.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Masterstudiet er et deltidsstudium over fire år. Studiet består av fire obligatoriske emner, hvert på 30 studiepoeng. Samtlige emner går over to semestre.

I de to første studieårene gis det en grunnleggende oversikt om sentrale temaer innen organisasjon og ledelse. Tredje studieår består av temaer knyttet til organisasjons- og lederutvikling. Dette året starter studentene opp arbeidet med masteravhandlingen, noe som innebærer at mye av undervisningen også består av forskningsdesign og metode. Fjerde studieår vies i sin helhet til arbeidet med masteravhandlingen.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Mastergradstudiet har en tverrfaglig karakter. På den ene siden anvendes teorier og metoder fra ulike vitenskapelige fagområder. På den andre siden kan også teoriene og metodene som er rettet inn mot bestemte områder anvendes i ulike sektorer, bransjer og virksomhetstyper. Studentene kommer til studiet med forskjellige erfaringer både av teoretisk art og yrkesmessig karakter. De har derfor mulighet til å lære mye av hverandres ulike bakgrunn og erfaring. Studiet legger opp til en arbeidsform der forskjellene i bakgrunn og erfaring utnyttes aktivt i studieopplegget som en ressurs.

Kunnskap om vitenskapsteoretiske emner og samfunnsvitenskapelige metoder er integrert i studiet gjennom de ulike samlingene på hvert emne. Kunnskap om dette skjer også i forbindelse med veiledning av hjemmeoppgaver, prosjektskisser og masteravhandling. Omfanget i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode i løpet av studiet er på omkring 30 studiepoeng.

Arbeidet med masteravhandlingen er integrert i hele studieløpet ved at studentene arbeider fortløpende med teori, litteraturgjennomganger (review), problemstilling, metodevalg og forskningsdesign (se nærmere omtale i de enkelte emnebeskrivelsene).

Masterstudentene får opplæring og øving i akademisk skriving samt kritisk kildesøk og -bruk integrert i undervisningen. Skriveopplæringen gis underveis, i forbindelse med arbeidskrav og øvrig avhandlingsarbeid.

Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av et år, og har en arbeidsinnsats som et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år. Dette masterstudiet er lagt til rette for deltidsstudenter, som tar til sammen 30 studiepoeng per år, med en tilsvarende arbeidsinnsats på 840 timer per år. Av denne arbeidsinnsatsen utgjør de åtte samlingene hvert av de tre første årene 168 timer.

Arbeidskrav
Det kan være arbeidskrav knyttet til det enkelte emne.  Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Veiledning og eksamen
Det gis løpende tilbakemeldinger til studentene gjennom individuell veiledning, dialogene i samlingene, og gjennom kollokviegrupper.

Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Nærmere opplysninger finnes i de enkelte emnebeskrivelser. Det benyttes det nasjonale karaktersystemet med bokstavkarakterer og en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes også karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig sektor. Studentene skal få innsikt i utviklingstrekk i fagområdet, kildekritisk kompetanse og øvelse i å tenke kritisk. Studentene skal gjennom hele studiet få utvikle sine teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter i bruk av samfunnsvitenskapelig metode.

Internasjonalisering

Studiets innhold, arbeidsformer og pensum bygger både på nasjonal og internasjonal forskning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Som deltidsstudium, basert på konsentrerte samlinger er studiet spesielt tilpasset yrkesaktive studenter. Dette begrenser mulighetene som deltidsstudent å ta ett eller to semestre i utlandet. Dersom den enkelte student ønsker et kortere eller lengre opphold utenlands, kan dette drøftes med programkoordinator og internasjonalt kontor. Et slikt utenlandsopphold vil passe best i studiets siste del der masteravhandlingen skal skrives.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Jobb og videre studier

Masterstudiet i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold kan gi mulighet til videre phd-utdanning, og lederstillinger i privat og offentlig sektor.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 1. mars 2016

Studieplanen er revidert

Studieleder Rita Duesund, 15. januar 2019

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2019 - 2023.

Studiemodell

Høst 2019

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2020

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2020

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2021

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2021

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2022

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2022

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2023

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 12:29:04