Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning

 • avansert kunnskap om ulike tilnærminger til veiledning, strategier og metoder

 • kunnskap om veiledning knyttet til teknologi-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • kritisk analysere og vurdere faglige og etiske problemstillinger knyttet til veiledning i ulike profesjonelle kontekster

 • arbeide selvstendig med veiledningens praksis og forståelse i sin profesjon

 • anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledningskompetanse

 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ- og gruppenivå, herunder nettbasert veiledning

 • planlegge og gjennomføre veiledningssamtaler om vurdering og bidra til vurdering av skikkethet

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • anvende kunnskaper om og ferdigheter i veiledning slik at det tilrettelegges for læring og utvikling i profesjon og utdanning

 • analysere og forholde seg bevisst til veiledningsetiske områder som avdekkes i profesjonsrettede veiledningsprosesser

 • bidra til nytenkning og innovasjon i sin profesjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:09:18