Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner:

  • Innføring i veiledning – teori og metode (15 studiepoeng) – høst
    Emnet gir en innføring i det forskningsbaserte grunnlaget for veiledning og relevante og anerkjente metoder i veiledning. Tilnærminger til veiledning presenteres og behandles på en analytisk og kritisk måte. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, etiske forhold i veiledning, læring og veiledningens praksis.

  • Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng) – vår
    Emnet tar for seg forskningsbasert kunnskap innenfor veiledning og pedagogiske profesjoner. Teorier om identitet, læringsprosesser, etikk og profesjons- og organisasjonsutvikling belyses og drøftes. Forskningsbasert dokumentasjon og arbeid med veiledning danner grunnlag for kritiske analyser av veiledningsfaglige områder. Emnet belyser veiledning som et ledd i lærings- og utviklingsprosesser i ulike kontekster, samt utviklings- og/eller forskningsarbeid relatert til tidsaktuelle tema i barnehager og skoler

Studenter må ha bestått emnet Innføring i veiledning – teori og metode før eksamen i emnet Veiledning, profesjon og organisasjon kan avlegges.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Søkeren må ha eller få en veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede lærere i barnehage eller skole og/eller ha eller få en praksisveilederfunksjon for studenter i praksisopplæring i barnehage og skole.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager per semester. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper i mellomperiodene.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes digital læringsplattform. Semesterplanen presiserer antall møter i basisgrupper (mellomperiodene).

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Tidsbruk og arbeidsinnsats
Totalt blir det forventet et arbeidsomfang på om lag 375 timer per 15 studiepoeng. Dette inkluderer undervisningstid, tid til for- og etterarbeid, eksamen, gjennomføring av gruppearbeid og gjennomføring av veiledningssamtaler på egen arbeidsplass.

Vurderingsformer

Arbeidskrav
Det er redegjort for hvilke arbeidskrav som studentene må forholde seg til i emnebeskrivelsene. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Tilbakemelding underveis
Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid/forskning, veiledning, og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærer og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Vurdering
Det er sluttvurdering i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A-F benyttes.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om eksamensformer.

Plagiatkontroll
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold: https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229.

Praksis

Studiet har praksiselementer der studentene planlegger, gjennomfører og foretar analyser av resultater fra utviklingsarbeid/forskning i yrkesfeltet. Praksiselementene er knyttet til veiledning på egen arbeidsplass. Emnebeskrivelsene presiserer arbeidet som skal gjennomføres.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene blir gjennom eksamensordning og arbeidskrav utfordret på å redegjøre for undersøkelser de selv har gjennomført på det veiledningsfaglige feltet. Studentene blir også gitt en grunnleggende innføring i prinsipper for forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til veiledningsfeltet.

Internasjonalisering

Den forståelse og tilnærming til veiledning som legges til grunn i studiet vil i noen grad bli plassert i en nordisk og internasjonal kontekst. Litteraturen som blir valgt skal også speile en internasjonal orientering og forståelse av veiledningsfeltet. Utvalgte deler av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert etter hver studiesamling og ved slutten av studiet.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:21:03