Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) (2013–2014)

Informasjon om studiet

Studiet er koordinert med veiledningstilbudet ved Høgskolen i Buskerud (Drammen), Høgskolen i Telemark (Porsgrunn og Bø) og Høgskolen i Vestfold (Bakkenteigen).

Studiet gis i sammenheng med tiltaket Ny som lærer, veileder av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
Rammer for studiet bygger på rapport oversendt fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet 23. mars 2010.

Studiet gis til:
- førskolelærere/barnehagelærere og lærere i grunnskoler og videregående opplæring som skal være veiledere for nytilsatte, nyutdannede førskolelærere/barnehagelærere og lærere
- praksislærere i barnehage og skole

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten

 • har avansert kunnskap om veiledningstradisjoner og teorier om kommunikasjons- og samspillprosesser
 • har inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for teori og metoder om veiledning
 • kan anvende kunnskap om veiledning i egne profesjoner
 • kan analysere faglige problemstillinger i forbindelse med veiledningens læringsmuligheter i vår tid

Ferdigheter:
Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teorier om og metoder i veiledning
 • kan arbeide selvstendig med veiledningsutøvelse og teorier for å skape utvikling i veiledningsforløp
 • kan bruke relevante teorier og metoder for faglig utvikling av veiledning på en selvstendig måte
 • kan utøve veiledning på en avansert måte, tilpasset ulike kontekster

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i veiledning slik at læringsprosesser skapes
 • kan analysere og forholde seg bevisst til veiledningsetiske områder som trer fram i veiledningsprosesser
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser omkring veiledning og organisasjoner
 • kan anvende relevant forskning som grunnlag for veiledning

Opptak

 • Bestått lærerutdanning ved høyskole eller universitet, minimum 3 år og
 • 1 års praksis som barnehagelærer/lærer etter endt utdanning

Søkeren må ha eller få en veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere eller lærere og/eller ha en praksislærerfunksjon overfor studenter for å kunne gjennomføre studiet.

I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner:
Emne LUVTM113: Innføring i veiledning - teori og metoder (15 studiepoeng)
Emne LUVPO113: Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng)

Emne LUVTM113 må være bestått før studenten kan fortsette på emne LUVPO113.

Studiets innhold knyttes til hovedtemaene:
Det vitenskapelige grunnlaget for teori og metode om veiledning
Veiledning, etikk, kommunikasjon og samspill
Individuelle og kollektive læringsprosesser
Veiledning og organisasjoner, kultur og innovasjon
Profesjonsidentitet og danning

Veiledning som læringsprosess skal være gjennomgående i alle temaer.

Emnebeskrivelser presiserer temavalg for innholdet.

Organisering og læringsformer

Studiet vil bli organisert med studiesamlinger og mellomperioder (tiden mellom samlingene).

Læringsformene veksler mellom forsknings- og utviklingsarbeid, forelesninger, veiledning, observasjoner, analyser i basisgrupper og litteraturstudier. Studiet vektlegger individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom utøvelse av veiledning og teoretiske perspektiver på veiledning.

Studentene møter i basisgrupper i mellomperiodene. Semesterplanen presiserer antall møter. Det er obligatorisk oppmøte til studiesamlingene og basisgruppene. Studiet er utpreget deltakeraktivt både på studiesamlinger og i mellomperioder.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Praksis

Studiet har praksiselementer, der studentene planlegger, gjennomfører og foretar analyser av resultater fra forskning- eller utviklingsarbeid i yrkesfeltet. Emnebeskrivelsene presiserer arbeidet som skal gjennomføres.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert etter hver studiesamling og ved slutten av studiet.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid/forskning, veiledning, og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærere og av medstudenter på studiesamlingene og i basisgruppene.

Vurdering

Det er eksamen i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A - F benyttes, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste karakter og F betyr ikke bestått.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon om eksamen.

Jobb og videre studier

Studiet kan innpasses i en 60-studiepoengsenhet eller et masterstudium i veiledning.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen, 25. juni 2013

Studieplanen gjelder for

2013 - 2014

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:12:30