Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) (2014–2015)

Informasjon om studiet

Studiet er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Høgskolen i Telemark (HiT), og Høgskolen i Østfold (HiØ). Studiet gis i sammenheng med tiltaket Ny som lærer, veileder av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Les mer om rammer for studiet i rapport oversendt fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet 23. mars 2010: Rapport. Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere.

Målgruppe er barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående opplæring som skal:

a) veilede nyutdannede i barnehager og skoler og/eller
b) være praksislærer i barnehage eller skole.

Premiss for å følge utdanningen
Søkeren må ha eller få en veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere eller lærere og/eller ha en praksislærerfunksjon overfor studenter for å kunne gjennomføre studiet.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

  • inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning
  • avansert kunnskap om ulike tilnærminger til veiledning, strategier og metoder

Ferdigheter
Kandidaten kan

  • kritisk analysere og vurdere faglige og etiske problemstillinger knyttet til veiledning i ulike kontekster
  • arbeide selvstendig med veiledningens praksis og forståelse
  • anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten kan

  • anvende kunnskaper om og ferdigheter i veiledning slik at læringsprosesser skapes
  • analysere og forholde seg bevisst til veiledningsetiske områder som trer fram i veiledningsprosesser
  • kan bidra til nytenkning og innovasjon

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett år relevant praksis etter fullført utdanning

eller

2) Bestått grunnskole- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett år relevant praksis etter fullført utdanning.


Det er et krav om ansettelse i relevant praksis på opptakstidspunktet.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner:

  • Innføring i veiledning - teori og metoder (15 studiepoeng)
  • Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng)

Emnene tas i den rekkefølgen de fremgår i studiemodellen, og det første emnet må være bestått før studenten kan fortsette på det andre emnet. 

Studiets innhold knyttes til hovedtemaene innen hvert emne. Se emnebeskrivelsene for informasjon om studiets innhold og forventet læringsutbytte i hvert enkelt emne.

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager per semester. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper i mellomperiodene. 

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes Fronter som digital læringsplattform. Semesterplanen presiserer antall møter i basisgrupper (mellomperiodene).

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Praksis

Studiet har praksiselementer der studentene planlegger, gjennomfører og foretar analyser av resultater fra utviklingsarbeid/forskning i yrkesfeltet. Praksiselementene er knyttet til veiledning på egen arbeidsplass. Emnebeskrivelsene presiserer arbeidet som skal gjennomføres.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert etter hver studiesamling og ved slutten av studiet.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid/forskning, veiledning, og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærer og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Vurdering

Det er sluttvurdering i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A-F benyttes, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste karakter og F betyr ikke bestått.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om eksamensformer.

For mer informasjon om rammer rundt eksamen, som klagerett, sensorordning etc., se forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor pedagogisk veiledning, kan du f.eks. søke opptak til Master i rådgivningsvitenskap (NTNU). Det er institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Pedagogisk veiledning (30 stp) gir kompetanse til ulike typer veilederfunksjoner innenfor barnehage og skole, som f.eks. kollegaveiledning og veiledning av praksisstudenter.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntzen, 25.juni 2013

Studieplanen er revidert

Studieleder Kristin Solli, 15.04.2014

Studieplanen gjelder for

2014-2015

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:08:06