Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) (2017–2018)

Informasjon om studiet

Studiet er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Østfold (HiØ) og høgskoler som nå er del av den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Studiet gis i sammenheng med tiltaket Ny som lærer, veileder av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Les mer om rammer for studiet i rapport oversendt fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet 23. mars 2010: Rapport. Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere.

Målgruppe er barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående opplæring som skal:

a) veilede nyutdannede i barnehager og skoler og/eller
b) være praksislærer i barnehage eller skole.

Premiss for å følge utdanningen
Søkeren må ha eller få en veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede barnehagelærere eller lærere og/eller ha en praksislærerfunksjon overfor studenter for å kunne gjennomføre studiet.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har

 • inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning
 • avansert kunnskap om ulike tilnærminger til veiledning, strategier og metoder

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • kritisk analysere og vurdere faglige og etiske problemstillinger knyttet til veiledning i ulike kontekster
 • arbeide selvstendig med veiledningens praksis og forståelse
 • anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • anvende kunnskaper om og ferdigheter i veiledning slik at læringsprosesser skapes
 • analysere og forholde seg bevisst til veiledningsetiske områder som trer fram i veiledningsprosesser
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 10% stilling i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to valgemner og ett obligatorisk emne:

 • Innføring i veiledning - teori og metode (15 studiepoeng), valgemne
 • Innføring i veiledning for yrkesfaglærere (15 studiepoeng), valgemne
 • Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng), obligatorisk emne

Målgruppen for valgemnet Innføring i veiledning- teori og metode, er lærere i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring.

Målgruppen for valgemnet Innføring i veiledning for yrkesfaglærere, er lærere i yrkesfaglige programmer i videregående opplæring. Se eget forkunnskapskrav til dette emnet.

Studenter som har bestått ett av de to valgfrie emnene tidligere kan søke om å få dette innpasset i studiet.

Studenten må ha bestått ett av de to valgemnene før eksamen i det obligatoriske emnet Veiledning, profesjon og organisasjon kan avlegges.

Organisering og læringsformer

Studiet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager per semester. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper i mellomperiodene. 

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes digital læringsplattform. Semesterplanen presiserer antall møter i basisgrupper (mellomperiodene).

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Praksis

Studiet har praksiselementer der studentene planlegger, gjennomfører og foretar analyser av resultater fra utviklingsarbeid/forskning i yrkesfeltet. Praksiselementene er knyttet til veiledning på egen arbeidsplass. Emnebeskrivelsene presiserer arbeidet som skal gjennomføres.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert etter hver studiesamling og ved slutten av studiet.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid/forskning, veiledning, og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærer og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Vurdering

Det er sluttvurdering i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A-F benyttes, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste karakter og F betyr ikke bestått.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om eksamensformer.

For mer informasjon om rammer rundt eksamen, som klagerett, sensorordning etc., se forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor pedagogisk veiledning, kan du f.eks. søke opptak til Master i rådgivningsvitenskap (NTNU). Det er institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) gir kompetanse til ulike typer veilederfunksjoner innenfor barnehage og skole, som f.eks. kollegaveiledning og veiledning av praksisstudenter.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Unni Hagen, 13.03.2017.

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2017-2018

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:08:06