Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) (2021–2022)

Informasjon om studiet

Studiet er utviklet på bakgrunn av følgende grunnlagsdokumenter:

Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere i barnehage og skole: https://www.regjeringen.no/contentassets/0081e41fad994cfdbb4e0364a2eb8f65/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole.pdf 

Veiledning av nyutdannede: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/veiledning-av-nyutdannede 

Lærerutdanning 2025: https://www.regjeringen.no/contentassets/d0c1da83bce94e2da21d5f631bbae817/kd_nasjonal-strategi-for-larerutdanningene_nett.pdf 

Målgruppen for studiet er lærere i barnehage og skole som skal:
a) veilede nyutdannede lærere i barnehager og skoler og/eller
b) være praksislærer i barnehage eller skole og/eller
c) veilede erfarne kollegaer

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for læringsprosesser i veiledning

 • avansert kunnskap om ulike tilnærminger til veiledning, strategier og metoder

 • kunnskap om veiledning knyttet til teknologi-støttede og studentaktive læringsformer

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • kritisk analysere og vurdere faglige og etiske problemstillinger knyttet til veiledning i ulike profesjonelle kontekster

 • arbeide selvstendig med veiledningens praksis og forståelse i sin profesjon

 • anvende forskningsbasert kunnskap for utvikling av egen veiledningskompetanse

 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ- og gruppenivå, herunder nettbasert veiledning

 • planlegge og gjennomføre veiledningssamtaler om vurdering og bidra til vurdering av skikkethet

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • anvende kunnskaper om og ferdigheter i veiledning slik at det tilrettelegges for læring og utvikling i profesjon og utdanning

 • analysere og forholde seg bevisst til veiledningsetiske områder som avdekkes i profesjonsrettede veiledningsprosesser

 • bidra til nytenkning og innovasjon i sin profesjon

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

eller

2) Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova,
og minimum ett års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 50 % stilling i studietiden.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Søkeren må ha eller få en veilederfunksjon for nytilsatte, nyutdannede lærere i barnehage eller skole og/eller ha eller få en praksisveilederfunksjon for studenter i praksisopplæring i barnehage og skole.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner:

 • Innføring i veiledning – teori og metode (15 studiepoeng) – høst
  Emnet gir en innføring i det forskningsbaserte grunnlaget for veiledning og relevante og anerkjente metoder i veiledning. Tilnærminger til veiledning presenteres og behandles på en analytisk og kritisk måte. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, etiske forhold i veiledning, læring og veiledningens praksis.

 • Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng) – vår
  Emnet tar for seg forskningsbasert kunnskap innenfor veiledning og pedagogiske profesjoner. Teorier om identitet, læringsprosesser, etikk og profesjons- og organisasjonsutvikling belyses og drøftes. Forskningsbasert dokumentasjon og arbeid med veiledning danner grunnlag for kritiske analyser av veiledningsfaglige områder. Emnet belyser veiledning som et ledd i lærings- og utviklingsprosesser i ulike kontekster, samt utviklings- og/eller forskningsarbeid relatert til tidsaktuelle tema i barnehager og skoler

Studenter må ha bestått emnet Innføring i veiledning – teori og metode før eksamen i emnet Veiledning, profesjon og organisasjon kan avlegges.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager per semester. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper i mellomperiodene.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes digital læringsplattform. Semesterplanen presiserer antall møter i basisgrupper (mellomperiodene).

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være utført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Tidsbruk og arbeidsinnsats
Totalt blir det forventet et arbeidsomfang på om lag 375 timer per 15 studiepoeng. Dette inkluderer undervisningstid, tid til for- og etterarbeid, eksamen, gjennomføring av gruppearbeid og gjennomføring av veiledningssamtaler på egen arbeidsplass.

Vurderingsformer

Arbeidskrav
Det er redegjort for hvilke arbeidskrav som studentene må forholde seg til i emnebeskrivelsene. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Tilbakemelding underveis
Studentene får tilbakemelding på sitt studiearbeid, både fra utviklingsarbeid/forskning, veiledning, og studiesituasjonen for øvrig. Tilbakemeldingene gis av faglærer og av medstudenter på studiesamlinger og i basisgrupper.

Vurdering
Det er sluttvurdering i hvert emne. Studentene blir vurdert individuelt.

Karakterskalaen A-F benyttes.

Se den enkelte emnebeskrivelse for detaljert informasjon om eksamensformer.

Plagiatkontroll
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold: https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229.

Praksis

Studiet har praksiselementer der studentene planlegger, gjennomfører og foretar analyser av resultater fra utviklingsarbeid/forskning i yrkesfeltet. Praksiselementene er knyttet til veiledning på egen arbeidsplass. Emnebeskrivelsene presiserer arbeidet som skal gjennomføres.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studentene blir gjennom eksamensordning og arbeidskrav utfordret på å redegjøre for undersøkelser de selv har gjennomført på det veiledningsfaglige feltet. Studentene blir også gitt en grunnleggende innføring i prinsipper for forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til veiledningsfeltet.

Internasjonalisering

Den forståelse og tilnærming til veiledning som legges til grunn i studiet vil i noen grad bli plassert i en nordisk og internasjonal kontekst. Litteraturen som blir valgt skal også speile en internasjonal orientering og forståelse av veiledningsfeltet. Utvalgte deler av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Evaluering av studiet

Studiet vil bli evaluert etter hver studiesamling og ved slutten av studiet.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor veiledningsfeltet, er det institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

I rammeplaner for flere lærerutdanninger legges det vekt på at praksislærere skal ha en veilederutdanning tilsvarende minimum 15 studiepoeng (Grunnskolelærerutdanning, Praktisk-pedagogisk utdanning). For barnehagelærerutdanningen er kravet 30 studiepoeng.

Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) gir kompetanse til ulike typer veilederfunksjoner innenfor barnehage og skole, som f.eks. kollegaveiledning, veiledning av praksisstudenter og organisasjonsutvikling.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Alf Rolin, 29.01.2020.

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2021-2022.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
undervisningsleder Karl-Arne Korseberg og førstelektor Geir Luthen.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 10:20:34