Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet er en profesjonsutdanning med et omfang på 60 studiepoeng og tilbys som påbygging etter avsluttet utdanning i yrkesfag. Bestått studium gir tittelen yrkesfaglærer.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen

 • har bred kunnskap om yrkesfag, yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen

 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.-13. trinn)

 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling, livsmestring og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster, herunder kjennskap til samiske forhold og urbefolkning

 • har kunnskap om forhold knyttet til minoriteter og kjønnsbalanse i arbeidslivet og yrkesopplæringen

 • har kunnskap om ungdom i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep, deres rettigheter og læreres handlingsplikt

 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor både det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kompetanse innenfor fagområdet.

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan anvende sine yrkesfaglige, yrkespedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kompetanse i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet preget av mangfold og elevmedvirkning

 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring preget av bærekraft og tilpasset elevenes/lærlingenes/lærekandidatens behov

 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene/lærekandidatene kan reflektere over egen læring

 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)

 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen jobb som yrkesfaglærer/yrkesutøver og justere egen praksis etter veiledning

 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

 • kan på bakgrunn av faglige vurderinger samarbeide med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til elevenes/lærlingenes/lærekandidatens beste

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan planlegge, begrunne, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevant opplæring, preget av elevmedvirkning og tilpasset elevenes/lærlingenes/lærekandidatens kompetanse og yrkesvalg

 • kan gi opplæring og veiledning i både bredde og dybde med tanke på elevenes utdanningsvalg

 • kan via faglig innsikt, engasjement og elevmedvirkning motivere for elevenes/lærlingenes/lærekandidatens læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet, samt vurdere deres læring og yrkeskompetanse

 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen i et bærekraftperspektiv

 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger/lærekandidater og skape og legge til rette for konstruktive og inkluderende læringsmiljø

 • kan bygge gode relasjoner og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 04:12:09