Hva lærer du? (2019–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet er en profesjonsutdanning med et omfang på 60 studiepoeng og tilbys som påbygging etter avsluttet utdanning i yrkesfag. Bestått studium gir tittelen yrkesfaglærer.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • Har bred kunnskap om yrkesfag, yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • Kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • Har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.-13. trinn)
 • Har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster, herunder kjennskap til samiske forhold og urbefolkning
 • Har kunnskap om forhold knyttet til minoriteter og kjønnsbalanse i arbeidslivet og yrkesopplæringen
 • Har kunnskap om ungdom i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep, deres rettigheter og læreres handlingsplikt
 • Kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende sine yrkesfaglige, yrkespedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • Kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • Kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • Kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • Behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen jobb som yrkesfaglærer/yrkesutøver og justere egen praksis etter veiledning
 • Kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne samarbeide med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til den unges beste

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge, begrunne, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevant opplæring, preget av elevmedvirkning og tilpasset elevenes/lærlingenes kompetanse og yrkesvalg
 • Kan via faglig innsikt, engasjement og elevmedvirkning motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet, samt vurdere elevenes læring og yrkeskompetanse
 • Kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • Kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • Kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • Kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 13:46:59