Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2014–2015)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten er oppdatert innenfor sitt fagområde og har kunnskap om:

 • sentrale pedagogiske og fagdidaktiske tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • sentrale styringsdokumenter som lover, forskrifter og planer innenfor opplæring
 • fagområdets og skolens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale kontekster som oppvekstmiljø, og hva som fremmer likeverd og identitet
 • læringsledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever, mellom skole, hjem og samfunn
 • ulike didaktiske begreper og kategorier og om forhold og utfordringer dem imellom
 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor skole og opplæring
 • barn og unges rettigheter
 • har kunnskap om informasjonskilder og databaser, og kan evaluere og kvalitetssikre informasjon
 • har kunnskap om e-læring og digitale læremidler

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • anvende pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske - og teoretiske problemstillinger og treffe selvstendige, begrunnede valg
 • selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • tilrettelegge for og lede gode, kreative læringsmiljøer
 • vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling og bidra til at elevene kan vurdere egen læring
 • anvende digitale læremidler og delta i og legge til rette for e-læring
 • reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag og yrkesfag/skolefag, og over fagenes utforming og betydning i samfunnet.
 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset opplæring i samsvar med aktuelle læreplaner og lovverk

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan delta i planlegging, gjennomføring og vurdere reformarbeid i opplæring
 • kan framstå som representant for profesjonen i samfunnsmessig sammenheng
 • kan samarbeide med relevante grupper i og utenfor utdanningsinstitusjonen og gjennom dette bidra til god praksis
 • kan bidra til et profesjonelt lærerfellesskap på tvers av trinn i opplæringsløpet
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og demokratisk deltakelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til yrkesutøvelsen og ha endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte fremtidens utfordringer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i samarbeid med andre
 • har oversikt over ulike informasjonsressurser innen sitt fagfelt og kan gjøre kritiske vurderinger av informasjon og informasjonskilder
 • har forståelse for og evne til å utvikle elevenes læringsstrategier og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan samarbeide med elever og møte dem ut fra deres individuelle og kulturelle forutsetninger og utvikle deres medansvar i undervisnings- og læringsarbeidet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:09:49