Hva lærer du? (Vår 2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet gir ingen grad eller tittel, men det gis dokumentasjon på oppnådd kompetanse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskaper om:

 • sentrale tema og problemstillinger i de fagområder som inngår i realfagskurset

 • grunnleggende teorier, metoder og begrep innenfor de aktuelle fagområdene

 • ingeniøryrket og realfagskursets relevans for ingeniørstudiet

Ferdigheter:

Studenten

 • søker, vurderer og analyserer aktuell litteratur og informasjon kritisk, og trekker egne slutninger

 • reflekterer over egen faglig ferdighet og kan endre arbeidsmetode(r) under veiledning

 • anvender faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

 • gjennomfører praktiske øvinger og utarbeider rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode, anvender godt fagspråk og har en logisk framstilling

 • anvender og behersker relevante verktøy og hjelpemidler

Generelle kompetanse:

Studenten

 • planlegger og gjennomfører arbeidsoppgaver over tid

 • utfører prosjektbasert arbeid

 • arbeider både selvstendig og som deltaker i en gruppe

 • formidler informasjon og kommunisere på en faglig god måte

 • har grunnlag for utvikling av nødvendig kunnskap og ferdigheter i videre studier og ingeniørfaglig yrkesutøvelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:09:59