Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

 • fagets grunnbegreper (religion, livssyn, etikk, filosofi
 • religioner og livssyn i faget: mangfold og ulike retninger, trosinnhold, praksis, etikk og estetiske uttrykk, med særlig vekt på kristendommen og norske forhold
 • viktige tros- og livstolkinger i religionene
 • religionenes historie
 • kristendommens historie og trosinnhold
 • hellige tekster: hovedinnhold, historisk bakgrunn og sentrale fortellinger, med særlig vekt på Bibelen
 • uttrykksformer i religionene
 • vestlig filosofihistorie
 • humanismens historie og den moderne livssynshumanismen 
 • sekulære livstolkinger med vekt på ideologier
 • etiske teorier og bruken av disse i forhold til noen aktuelle problemstillinger
 • menneskerettigheten og FNs barnekonvensjon
 • å filosofere med barn
 • sentrale arbeidsmåter i faget
 • grunnskolefagets historie
 • reglement for fritak på religiøst og livssynsmessig grunnlag
 • et bredt utvalg av mulige arbeidsmåter i faget og tilsvarende vurderingsformer

Ferdigheter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte med vekt på danningsperspektiv og de flerkulturelle utfordringene
 • kan bruke sentrale arbeidsmåter i RLE med vekt på arbeidet med høgtider, fortellinger og estetiske uttrykk
 • kan kombinere kravet om objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning i RLE med varierte, elevaktive og engasjerende arbeidsmåter
 • kan reflektere kritisk over innholdet og verdimålsettingene for faget i skolen og over forholdet mellom fag, undervisning og egen utvikling i yrkesutøvingen
 • kan lage lokale læreplaner i RLE
 • kan reflektere over egen utvikling i yrkesutøvingen som RLE-lærer
 • kan vurdere lærebøker og andre læremiddel i faget
 • kan bruke internett og digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte
 • kan bruke barns tanker og forestillinger i filosofiske diskusjoner
 • kan samarbeide med andre lærere, elever og hjemmet om faget

Generell kompetanse
Studenten

 • har yrkesetisk kompetanse
 • kan legge til rette for samarbeid mellom hjem, skole og lokalmiljø
 • har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn 
 • kan gjøre greie for ulike konsekvenser av verdigrunnlaget for skolen
 • kan se ungdomskultur og samfunn elles i sammenheng med religioner og livssyn
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 03:15:33