Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2013–2014)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studenten

 • har kunnskap om de viktigste målemetoder i prosessindustrien
 • har kunnskap om og kan oppdatere sin kunnskap om enhetsoperasjoner og prosesser knyttet mot prosessindustrien
 • har kunnskap om varmeoverføringsmekanismer knyttet mot prosessindustrien
 • har kunnskap om gjeldende regelverk og ansvarlige etater i Norge for bruk og oppbevaring av kjemikalier på laboratorier og i industrien
 • har kunnskap om sikkerhetsdatablad (SDS) og risikovurdering
 • har kunnskap om verneutstyr
 • har kunnskap om vurdering for læring og praktiske konsekvenser av ny vurderingsforskrift
 • har kunnskap om kompetansemålene i aktuelle læreplaner og skal kunne påvise hvordan underveisvurdering kan sees i sammenheng med sluttvurdering
 • har innsikt i nyere forskning, utviklingsarbeid og faglitteratur innenfor industriell produksjon
 • har kunnskap om grunnstoffer, det periodiske system og grunnleggende oppbygging av kjemiske forbindelser
 • har kunnskap om grunnleggende kjemiske egenskaper knyttet til utvalgte reaksjoner, løsninger, faselikevekter og redoksreaksjoner.
 • har kunnskap om PLS og PID regulatorer
 • har kunnskap om produksjonsutvikling med fokus på Lean-produksjon

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i teknikk og industriell produksjon forankret i forskning, teori og praksis
 • kan formidle kunnskap om gjeldende regelverk og ansvarlige etater i Norge for bruk og oppbevaring av kjemikalier på laboratorier og i industrien innen undervisning
 • kan formidle kunnskap om sikkerhetsdatablad, verneutstyr og risikovurdering
 • kan anvende aktuelle sikkerhetsdatablad, vurdere aktuelt verneutstyr og utføre enkle risikovurderinger
 • kjenner til endringer og kan oppdatere seg på utvikling innen fagfeltet i industrien
 • kan veilede og informere elever på TIP om mulighetene for læreplasser i industrien
 • kan videreformidle faglig kunnskap
 • kan reflektere og gjøre rede for hvordan kjemiske forbindelser og egenskaper virker inn på bruk, gjenbruk og oppbevaring av råstoffer og materialer
 • vet om endringer og kan oppdatere seg på utvikling innen fagfeltet i industrien
 • kan anvende relevante metoder i avgrensede prosjekt
 • kan redegjøre for hvordan ulike former for vurdering kan nyttes i praktisk undervisning
 • kan anvende kjemisk kunnskap innen undervisning i aktuelle fagområder innenfor kjemiprosess
 • kan anvende kjemisk kunnskap til å analysere og vurdere problemstillinger innenfor kjemiprosess
 • forstår grunnleggende reguleringstekniske begreper
 • kan vurdere stabilitetsproblemer i et reguleringssystem
 • foreslår reguleringsstruktur for en enhetsoperasjon
 • kan beskrive hvordan en regulator kan realiseres i en PLS
 • kan forstå enkle PLS programmer
 • kan foreslå instrumentering for en prosessteknisk enhetsoperasjon

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • kan formidle en holdning som sikrer et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i forhold til bruk og oppbevaring av kjemikalier
 • kan bidra aktivt til problemløsning og nytenking knyttet til produksjonsutvikling
 • kan utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis innen teknikk og industriell produksjon og ta i bruk ny kunnskap
 • kan bidra til faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant faglitteratur og forskning innenfor teknikk og industriell produksjon 
 • kan redegjøre for hva det er som gjør at vurdering for læring kan fungere læringsfremmende
 • kan redegjøre for hvordan vurdering for læring skal forstås i en didaktisk sammenheng
 • kan anvende sin kjemiske kunnskap til å fremme forsvarlige arbeidsrutiner innenfor kjemiprosess
 • kan utvikle analytiske evner og ta i bruk ny kunnskap
 • har kunnskap om ulike stabilitetsbegreper
 • har kunnskap om P, PI og PID regulatorer
 • har kunnskap om simuleringer og hvordan dette kan brukes til å dimensjonere etregulerignssystem
 • kjenner til vanlige reguleringstekniske problemer, og hvordan disse vanligvis løses
 • kan prinsipper for måling av strøm, spenning, trykk, temperatur og mengde
 • kan prinsipper for instrumentering av prosessanlegg, herunder feltbuss
 • har kunnskap om signalomforming, digitale og analoge signaler
 • har kunnskap om styringslogikk
 • kjenner til ulike programmeringsspråk for PLS
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 07:42:20