Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter fullført studium har kandidaten:

• kunnskap om Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk med vekt på engelsk som et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling

• språklige, faglige og fagdidaktiske kunnskaper som gir formell kompetanse i engelsk for undervisning i grunnskolen, 1.-7. trinn

• kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunnet

• kunnskap om språklæringsteorier, flerspråklighet, metoder og prinsipper for barns språklæring

• kunnskap om begynneropplæringen i engelsk og overganger til barnetrinnets siste del og til ungdomstrinnet

• kunnskap om en helhetlig og tilpasset språkopplæring samt faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø med vekt på tverrfaglighet og dybdelæring

• grunnleggende kunnskap og språkbevissthet om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, vokabular, metaspråk og språklige sammenhenger mellom engelsk, norsk og andre språk

• kunnskap om ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, kulturelle konvensjoner for språkbruk samt kritisk og reflektert bruk av kilder

• kunnskap om elevveiledning, vurderingsformer og vurderingsverktøy som fremmer språklæring

• kunnskap om de grunnleggende ferdighetene, deres progresjon og betydning for språklæring

• kunnskap om engelskspråklige tekster med vekt på barnelitteratur

• kunnskap om vurdering av lærebøker, andre typer læremidler, digitale verktøy og digitale læringsressurser

• innsikt i relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor språklæring

• innsikt i metoder for refleksjon over egen undervisningspraksis

• kunnskap om hvordan Læreplan i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid

• kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

 

FERDIGHETER

Etter fullført studium kan kandidaten:

• undervise i engelsk i tråd med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk 

• anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk

• legge til rette for en helhetlig og tilpasset opplæring i engelsk og skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas

• legge til rette for dybdelæring i engelskopplæringen

• utøve en helhetlig og læringsfremmende veilednings- og vurderingspraksis

• legge til rette for at arbeid med tverrfaglige temaer bidrar til å utvikle den enkelte elevs forståelse av engelsk som både et verdensspråk og danningsfag

• kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk tilpasset formål, mottaker og situasjon samt være en god språkmodell for sine elever

• reflektere kritisk over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap

• gjennomføre utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende teori, faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet

 

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført studium kan kandidaten:

• anvende språklige, faglige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helthetlig engelskopplæring og være en god profesjonsutøver i samsvar med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk

• utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 1.-7. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier

• utvise selvstendighet og evne til analyse av og kritisk refleksjon over egen undervisningspraksis samt ta i bruk ny kunnskap

• bidra til fagfellesskapet med ny faglig og fagdidaktisk kunnskap samt nyere forskning innenfor språklæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:16:58