Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester:

SFVSSK117 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon (15 studiepoeng)
SFVGRLF115 Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng)

Emnene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at emnet SFVSSK117 tas før emnet SFVGRLF115.

I studiet Engelsk 1: 1.-7. trinn legges det til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å være en trygg og kompetent lærer i engelsk.

Studiet legger til rette for en helhetlig engelskopplæring innenfor rammene Kunnskapsløftet gir. Grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer, tverrfaglige temaer, dybdelæring, tilpasset opplæring, vurdering og profesjonsfaglig digital kompetanse er integrerte komponenter i studiet. Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk kompetanse og kritisk refleksjon.

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er delvis organisert som samlinger og delvis nettbasert. Det er 3 samlinger à 2-3 dager per semester lagt til studiested Halden ved Høgskolen i Østfold. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning anvendes også.

I tillegg til samlinger er selvstudium, individuelt eller i grupper, en viktig læringsplattform. Utprøving av tilegnet kunnskap i klasserommet med egne elever står sentralt sammen med erfaringsdeling og presentasjoner for medstudenter og kolleger ved egen arbeidsplass. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø der studentene kan samarbeide og slik bli aktive bidragsytere i et fagfellesskap. Den enkelte student forventes å være en aktiv bidragsyter gjennom hele studiet.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være levert innen angitte frister og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se den enkelte emnebeskrivelse.

I begge emnene gis det veiledning knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Eksamen
Begge emnene har arbeidskrav som forutsetning for sluttvurdering og avsluttes med individuell vurdering. Det benyttes varierte eksamensformer, se de enkelte emnebeskrivelsene. Det benyttes karakterer på en skala fra A - F.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet. Lærere som tar denne videreutdanningen bør undervise i engelsk parallelt med studiet, eventuelt ha slik tilgang.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk. 

Internasjonalisering

Kunnskap om språk og kommunikasjon bidrar til internasjonalisering. I tillegg er et studieopphold i England en del av studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg gjennomfører Utdanningsdirektoratet en egen deltakerundersøkelse.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:27:11