Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden/delvis nettbasert

Kontakt

Studieveileder: Miriam Henriksen

Telefon: +47 696 08 093

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Berit Grønn og fagansvarlig Astrid Kure

Studieplan for Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2020–2021)

Informasjon om studiet

Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, St.meld. nr. 11, Læreren - rollen og utdanningen (2008-2009), Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn (2010), St.meld.nr. 28, Fag - Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet (2015-2016).

Studiet retter seg mot lærere som underviser i grunnskolen, 1.-7. trinn, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Studieplanen er utformet i tråd med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk i henhold til Fagfornyelsen (2019). Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Det fokuseres på muntlig og skriftlig språkferdighetstrening, faglig og fagdidaktisk kompetanse, refleksjon over egen undervisningspraksis og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter fullført studium har kandidaten:

• kunnskap om Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk, med vekt på engelsk som både redskaps- og danningsfag

• språklige, faglige og fagdidaktiske kunnskaper som gir formell kompetanse i engelsk for undervisning i grunnskolen, 1.-7. trinn

• kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunnet

• kunnskap om språklæringsteorier, flerspråklighet, metoder og prinsipper for barns språklæring i et andrespråksperspektiv

• kunnskap om begynneropplæringen i engelsk og overganger til barnetrinnets siste del og til ungdomstrinnet

• kunnskap om en helhetlig språkopplæring og faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø med vekt på tilpasset opplæring og dybdelæring

• grunnleggende kunnskap og språkbevissthet om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, vokabular, metaspråk og språklige sammenhenger mellom engelsk, norsk og andre språk

• kunnskap om ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, kulturelle konvensjoner for språkbruk samt kritisk og reflektert bruk av kilder

• kunnskap om elevveiledning, vurderingsformer og vurderingsverktøy som fremmer språklæring

• kunnskap om de grunnleggende ferdighetene, deres progresjon og betydning for språklæring, med fordypning i Å kunne lese og Digitale ferdigheter

• kunnskap om engelskspråklig barnelitteratur og barnekultur i engelskopplæringen

• kunnskap om vurdering av lærebøker, andre læremidler, digitale verktøy og digitale læringsressurser

• innsikt i relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor språklæring

• innsikt i verktøy for refleksjon over egen undervisningspraksis

• kunnskap om hvordan Læreplan i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid

• kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

 

FERDIGHETER

Etter fullført studium kan kandidaten:

• undervise i engelsk i tråd med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk med vekt på kjerneelementene

• anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk

• legge til rette for en helhetlig opplæring i engelsk og skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas

• legge til rette for dybdelæring i engelskopplæringen

• utøve en helhetlig og læringsfremmende veilednings- og vurderingspraksis

• legge til rette for at arbeid med tverrfaglige temaer bidrar til å utvikle den enkelte elevs forståelse av engelsk som både et redskaps- og danningsfag

• kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk tilpasset formål, mottaker og situasjon samt være en god språkmodell for sine elever

• reflektere kritisk over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap

• gjennomføre utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende teori, faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet

 

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført studium kan kandidaten:

• anvende språklige, faglige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helthetlig engelskopplæring og være en god profesjonsutøver i samsvar med Kunnskapsløftet og Læreplan i engelsk

• utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier

• utvise selvstendighet og evne til analyse av og refleksjon over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap

• bidra til fagfellesskapet med faglig og fagdidaktisk utvikling basert på relevant teori, faglitteratur og forskning innenfor språkopplæring, og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass

Opptak

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på barnetrinnet i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Engelsk 1: 1.-7. trinn (30 studiepoeng), legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å være en dyktig lærer i engelsk.

Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk kompetanse og refleksjon bl.a. ved at læreren fortløpende prøver ut tilegnet kunnskap i klasserommet med sine elever gjennom ulike prosjekter og tematiske oppgaver, gjennomfører presentasjoner for medstudenter og kolleger ved egen arbeidsplass samt utveksler erfaringer.

Studiet består av to emner:

SFVSSK117 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon (15 studiepoeng)
SFVGRLF115 Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng)

Emnene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at emnet SFVSSK117 tas før emnet SFVGRLF515.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester. Studiet er delvis nettbasert og delvis organisert som samlinger. Det er 3 samlinger à 2-3 dager per semester lagt til Høgskolen i Østfold, Halden. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning anvendes også. Selvstudium er en sentral arbeidsform, både individuelt og i samarbeid med medstudenter.

Opplæring i bruk av bibliotektjenester gis i løpet av studiet. Kunnskap om og erfaring i bruk av bibliotektjenester vil være en nødvendighet for å kunne gjennomføre studiet på en tilfredsstillende måte.

Den enkelte student forventes å være en aktiv bidragsyter gjennom hele studiet.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være levert innen angitte frister og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se den enkelte emnebeskrivelse.

Som en del av studiet inngår et studieopphold av 1 ukes varighet ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia, i form av et arbeidskrav i vårsemesteret. Høgskolen i Østfold betaler studieavgiften for den enkelte student ved Det norske studiesenteret. For de som ikke deltar, vil det være et alternativt arbeidskrav.

I begge emnene gis det veiledning knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Eksamen
Begge emnene har arbeidskrav som forutsetning for sluttvurdering og avsluttes med individuell vurdering. Det benyttes varierte eksamensformer, se de enkelte emnebeskrivelsene. Det benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A - F.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet. Lærere som tar denne videreutdanningen bør undervise i engelsk (evt. må ha slik tilgang) parallelt med studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk. 

Internasjonalisering

Kunnskap om språk og kommunikasjonbidrar til internasjonalisering. I tillegg er et studieopphold i England en del av studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Studieopphold i utlandet

Som en del av studiet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia.

Jobb og videre studier

Lærere som har bestått Engelsk 1: 1.-7. trinn (30 studiepoeng), kan ta videre fordypning, Engelsk 2: 1.-7. trinn (30 studiepoeng), innenfor Kompetanse for kvalitet, og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Sverre Vesterhus, 09.01.2017

Studieplanen er revidert

Studieleder Berit Grønn 12.12.2019

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2020-2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 21:21:37