Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden/delvis nettbasert, deltid.

Kontakt

Miriam Henriksen

Telefon: +4769608093

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Berit Grønn og fagansvarlig Kathrine Staksrud

Studieplan for Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2021–2022)

Informasjon om studiet

Engelsk 1, 5.-10. trinn Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn (2018) og St.meld.nr.28, Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet (2015-2016).

Studiet retter seg mot lærere som underviser i grunnskolen, 5.-10. trinn, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Studieplanen er utformet i tråd med Kunnskapsløftet (2020), både Overordnet del og Læreplan i engelsk. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse. Det fokuseres på muntlig og skriftlig språkferdighetstrening, videreutvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse, refleksjon over egen undervisningspraksis og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter fullført studium har kandidaten:

• kunnskap om Kunnskapsløftet, både Overordet del og Læreplan i engelsk, med vekt på engelsk som et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling

• språklige, faglige og fagdidaktiske kunnskaper som gir formell kompetanse i engelsk for undervisning i grunnskolen, 5.-10. trinn

• kunnskap om engelskfaget som skole- og forskningsfag samt fagets utvikling og plass i samfunnet

• kunnskap om språklæringsteorier, flerspråklighet, metoder og prinsipper for barn og unges språklæring

• kunnskap om overgangen mellom barne- og ungdomstrinn og til videregående skole

• kunnskap om en helhetlig og tilpasset språkopplæring samt faktorer som bidrar til å utvikle et språkfremmende læringsmiljø med vekt på tverrfaglighet og dybdelæring

• grunnleggende kunnskap og språkbevissthet om det engelske språket: lydsystem, intonasjon, grammatiske strukturer, vokabular, metaspråk og språklige sammenhenger mellom engelsk, norsk og andre språk

• kunnskap om ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, kulturelle konvensjoner for språkbruk samt kritisk og reflektert bruk av kilder

• kunnskap om elevveiledning, vurderingsformer og vurderingsverktøy som fremmer språklæring

• kunnskap om de grunnleggende ferdighetene, deres progresjon og betydning for språklæring

• kunnskap om engelskspråklige tekster med vekt på barne- og ungdomslitteratur

• kunnskap om vurdering av lærebøker, andre typer læremidler, digitale verktøy og digitale læringsressurser

• innsikt i relevant faglitteratur, forskning og utviklingsarbeid innenfor språklæring

• innsikt i metoder for refleksjon over egen undervisningspraksis

• kunnskap om hvordan Læreplan i engelsk gir ramme for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid

• kunnskap om bibliotekets tjenester og ressurser

 

FERDIGHETER

Etter fullført studium kan kandidaten:

• undervise i engelsk i tråd med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk 

• anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk

• legge til rette for en helhetlig og tilpasset opplæring i engelsk og skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas

• legge til rette for dybdelæring i engelskopplæringen

• utøve en helhetlig og læringsfremmende veilednings- og vurderingspraksis

• legge til rette for at arbeid med tverrfaglige temaer bidrar til å utvikle den enkelte elevs forståelse av engelsk som både et verdensspråk og danningsfag

• kommunisere sikkert og funksjonelt på engelsk, tilpasset formål, mottaker og situasjon samt være en god språkmodell for sine elever

• reflektere kritisk over egen undervisningspraksis og ta i bruk ny kunnskap

• gjennomføre utviklingsarbeid i eget klasserom og slik anvende teori, faglitteratur og forskning innenfor fagfeltet

 

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført studium kan kandidaten:

• anvende språklige, faglige og fagdidaktiske kunnskaper inn i en helthetlig engelskopplæring være en god profesjonsutøver i samsvar med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og og Læreplan i engelsk

• utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk på 5.-10. trinn ved å være seg bevisst sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier

• utvise selvstendighet og evne til analyse av og kritisk refleksjon over egen undervisningspraksis samt ta i bruk ny kunnskap

• bidra til fagfellesskapet med ny faglig og fagdidaktisk kunnskap samt kjennskap til nyere forskning innenfor språklæring og slik være en ressurs ved egen arbeidsplass

Opptak

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på mellom-/ungdomstrinnet i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går over to semestre og er emnebasert, 15 studiepoeng per semester:

SFVSSK517 Språkferdighet, språklæring og kommunikasjon (15 studiepoeng)
SFVGRLF515 Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng)

Emnene kan tas uavhengig av hverandre, men det anbefales at emnet SFVSSK517 tas før emnet SFVGRLF515.

Engelsk 1: 5.-10. trinn legger til rette for at lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse skal være et utgangspunkt for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å være en trygg og kompetent lærer i engelsk.

Studiet legger til rette for en helhetlig engelskopplæring innenfor rammene Kunnskapsløftet gir. Grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer, tverrfaglige temaer, dybdelæring, tilpasset opplæring, vurdering og profesjonsfaglig digital kompetanse er integrerte komponenter i studiet. Gjennom hele studiet legges det stor vekt på egen muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og på utvikling av fagdidaktisk kompetanse og refleksjon.

 

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er delvis organisert som samlinger og delvis nettbasert. Det er 3 samlinger à 2-3 dager per semester lagt til studiested Halden ved Høgskolen i Østfold. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform. Andre digitale verktøy for kommunikasjon, undervisning og veiledning anvendes også.

I tillegg til samlinger er selvstudium, individuelt og i grupper, en viktig læringsform. Selvstudium er en sentral arbeidsform, både individuelt og i samarbeid med medstudenter. Utprøving av tilegnet kunnskap i klasserommet med egne elever står sentralt sammen med erfaringsdeling og presentasjoner for medstudenter og kollegaer ved egen arbeidsplass. Det legges vekt på å skape et læringsmiljø der studentene kan samarbeide og slik bli aktive bidragsytere i et fagfellesskap. Den enkelte student forventes å være en aktiv bidragsyter gjennom hele studiet.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene må være levert innen angitte frister og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, se den enkelte emnebeskrivelse.

I begge emnene gis det veiledning knyttet til arbeidskrav. Det forventes at studenten tar ansvar for å søke veiledning.

Eksamen
Begge emnene har arbeidskrav som forutsetning for sluttvurdering og avsluttes med individuell vurdering. Det benyttes varierte eksamensformer, se de enkelte emnebeskrivelsene. Det benyttes karakterer på en skala fra A - F.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgsklen i Østfold.

Praksis

Praksisnære komponenter er en integrert del av studiet. Lærere som tar denne videreutdanningen bør undervise i engelsk parallelt med studiet, eventuelt ha slik tilgang.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert. I løpet av studiet gjennomfører studenten utviklingsarbeid relatert til egen undervisningspraksis og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk. 

Internasjonalisering

Kunnskap om språk og kommunikasjon bidrar til internasjonalisering. I tillegg er et studieopphold i England en del av studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra studentene. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg gjennomfører Utdanningsdirektoratet en egen deltakerundersøkelse.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Studieopphold i utlandet

Som en del av studiet inngår et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York, Storbritannia. Høgskolen i Østfold betaler studieavgiften for den enkelte student.

Jobb og videre studier

Lærere som har bestått Engelsk 1: 5.-10. trinn (30 studiepoeng), kan ta videre fordypning, Engelsk 2: 5.-10. trinn (30 studiepoeng), innenfor Kompetanse for kvalitet, og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

I grunnskolen etterspørres lærere med formell kompetanse i engelsk.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Sverre Vesterhus, 09.01.2017

Studieplanen er revidert

Studieleder Berit Grønn 15. desember 2020

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2021-2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 05:21:46