Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

● bred kunnskap om problemstillinger, prosesser og metoder knyttet til sosiale og emosjonelle vansker i barnehage, skole og andre opplæringsarenaer

● kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet sosiale og emosjonelle vansker

● kunnskap om rus, vold og overgrepsproblematikk

● kunnskap om psykisk helse hos barn og unge

● kunnskap om spesialpedagogikkens historie, egenart og stilling i barnehage, skole og samfunn

● har kunnskap om problemstillinger knyttet til mangfold, kjønn og flerkulturelle perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten kan

● anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og begrunne valg og tiltaket til hjelp for barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker (blant annet rus, vold og overgrepsproblematikk)

● reflektere over og begrunne egen praksis

● finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling knyttet til egen praksis

● beherske fagterminologi og uttrykksformer og har kjennskap til tverrfaglig samarbeid med barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker

Generell kompetanse

Kandidaten kan

● identifisere mestringshemmende og mestringsfremmende faktorer og forholde seg kritiske og reflekterende til spesialpedagogisk arbeid

● har innsikt i profesjonsetikk og etiske problemstillinger i arbeid med barn, elever og unge voksne med sosiale og emosjonelle vansker

● kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekt individuelt og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

● kan formidle og diskutere faglige problemstillinger innen spesialpedagogikk, både med fagfeller og i allmennheten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:28:13