Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten

 • har gode kunnskaper om barnelitteratur i ulike sjangre og god forståelse for hvordan denne litteraturen har utviklet seg over tid

 • har kunnskap om muntlig språk som grunnlag for å lære å lese og skrive

 • har kunnskap om barns språkutvikling muntlig og skriftlig

 • har kunnskap om litteratur fra nyere tid med vekt på litteratur for barn

 • kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begreper og perspektiver

 • har kunnskap om arbeid med lesestrategier og stimulering av muntlig språk

 • har kunnskap om ulike dimensjoner ved begynneropplæring i lesing og skriving

 • har kunnskap om de ulike funksjonene lesing og skriving kan ha for elevers utvikling og læring

 • har bred kunnskap om språket som system og språket i bruk, og innsikt i forholdet mellom tale og skrift

 • har kunnskap om den andre lese- og skriveopplæringen

 • har kunnskap om barns tekstbruk og om arbeid med skrivestrategier

 • har kunnskap om flerspråklighet, flerspråklig praksis og om det å lære norsk som et andrespråk

 • har kunnskap om gjeldende plan- og styringsdokumenter for skolens norskfag

 

FERDIGHETER
Kandidaten

 • kan analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter

 • kan reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur

 • kan ta i bruk ulike metoder i begynneropplæring i lesing og skriving

 • kan stimulere elever til variert muntlig bruk av språk

 • kan legge til rette for at elever får møte ulike typer tekster, på bokmål og nynorsk, på våre nabospråk og oversatte tekster fra samisk

 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringen og sammen med elevene utforme relevante kriterier for vurdering

 • kan analysere system i språket vårt og stimulere elevers bevisstgjøring av språks form og funksjon

 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse, respons og vurdering av elevtekster, for å fremme læring

 • kan kartlegge lese- og skriveferdigheter, sette i verk relevante tiltak og oppdage elever som har lese- og skrivevansker

 • kan arbeide med språk og tekst i flerkulturelle klassemiljø

 • kan vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder i skriveopplæringen for trinn 1–7, for elever med ulik språklig bakgrunn så vel som ulik skriftlig målform

 • kan vurdere og analysere ulike typer norskfaglige læremidler for trinn 1–7

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan formidle norskfaglige innsikter og tilpasse form og innhold til ulike målgrupper

 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på trinn 1–7 og grunngi faglige valg ut fra læreplan, forskning og erfaringskunnskap

 • er en sikker språkbruker i norsk muntlig, og stø i skriftlig nynorsk og bokmål

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre om elevers læring og utvikling i norskfaget og på tvers av fag

 • kan legge til rette for at arbeidet med litteratur og tekst kan styrke elevenes identitet, kulturforståelse og danning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:13:47