Oppbygging og gjennomføring (2022–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet har to emner, hvert på 15 studiepoeng. De to emnene har følgende hovedområder:

Barnelitteratur, begynneropplæring og muntlighet:

  • Barnelitteratur og lesedidaktikk

  • Begynneropplæring i lesing og skriving

  • Muntlighet

Grammatikk, lese- og skriveopplæring og elevtekster:

  • Språkkunnskap

  • Tekstkunnskap og elevtekstanalyse

  • Den andre lese- og skriveopplæringen

Mer detaljert informasjon om innholdet i emnene går fram av emnebeskrivelsene.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt vekt på at studentene skal møte varierte arbeidsformer som f.eks. forelesninger, didaktisk refleksjon, faglige diskusjoner, gruppearbeid, individuelt arbeid og arbeid med obligatoriske arbeidskrav. Innholdet i emnet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap.

Det blir også lagt vekt på at studentene skal ha en utforskende tilnærming til faget og egen undervisning. Studentenes arbeid på egen skole vil åpne for verdifull faglig og didaktisk refleksjon knyttet til både kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse i norskfaget. Digitale verktøy og arbeidsformer inngår også som en del av norskstudiet, både for læring, veiledning, samarbeid og dokumentasjon.

Vurderingsformer
Det er knyttet obligatoriske oppgaver til hvert emne. Disse må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.
Studiet legger opp til et nært samarbeid mellom lærer og student der studentene gruppevis eller enkeltvis får tilbakemelding og veiledning på egne arbeid. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Studiet har både muntlige og skriftlige eksamensformer. Studentene blir prøvd i begge målformer. Eksamensform for de enkelte emnene kommer fram av emnebeskrivelsene.
Karakterregel A-F benyttes.

Plagiatkontroll/fusk
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan bli plagiatkontrollert. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre kilder uten korrekt bruk av referanser, vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se ellers gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Internasjonalisering

Gjennom studiet er det et mål at studentene også ser fag og fagdidaktikk med et internasjonalt blikk, og i norskfaget er det særlig det nordiske perspektivet som er vektlagt. De ansvarlige fagpersonene i studiet har også erfaring og kontaktnett fra nordiske og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengig av tilbakemelding fra studentene. Evaluering blir gjennomført i samsvar med høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre nasjonale deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlister for de to emnene på Norsk 1 for trinn 1–7 står i de ulike emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 03:09:13