Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk, svensk eller dansk.
Studiested:
Halden, deltid.

Studieplan for Norsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) (2021–2022)

Informasjon om studiet

Studiet er samlingsbasert med tre 2-3 dagers samlinger hvert semester. Sstudiet er særlig retta inn mot 1.-7. årstrinn i grunnskolen. Studiet tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.
Studiet skal gi et grunnleggende innsyn i norskfaget, både i lesing og skriving, i begynneropplæring og videre utvikling, og med bl.a. grammatikk-, tekst- og litteraturkunnskap som byggesteiner. Studiet vil også bygge opp en begynnende norsklæreridentitet hos studentene, både faglig og fagdidaktisk.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten

 • har gode kunnskaper om barnelitteratur i ulike sjangre og god forståelse for hvordan denne litteraturen har utviklet seg over tid

 • har kunnskap om muntlig språk som grunnlag for å lære å lese og skrive

 • har kunnskap om barns språkutvikling muntlig og skriftlig

 • har kunnskap om litteratur fra nyere tid med vekt på litteratur for barn

 • kjenner til sentrale og relevante litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske begreper og perspektiver

 • har kunnskap om arbeid med lesestrategier og stimulering av muntlig språk

 • har kunnskap om ulike dimensjoner ved begynneropplæring i lesing og skriving

 • har kunnskap om de ulike funksjonene lesing og skriving kan ha for elevers utvikling og læring

 • har bred kunnskap om språket som system og språket i bruk, og innsikt i forholdet mellom tale og skrift

 • har kunnskap om den andre lese- og skriveopplæringen

 • har kunnskap om barns tekstbruk og om arbeid med skrivestrategier

 • har kunnskap om flerspråklighet, flerspråklig praksis og om det å lære norsk som et andrespråk

 • har kunnskap om gjeldende plan- og styringsdokumenter for skolens norskfag

 

FERDIGHETER
Kandidaten

 • kan analysere og tolke ulike typer tekster og formidle litteratur på varierte måter

 • kan reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur

 • kan ta i bruk ulike metoder i begynneropplæring i lesing og skriving

 • kan stimulere elever til variert muntlig bruk av språk

 • kan legge til rette for at elever får møte ulike typer tekster, på bokmål og nynorsk, på våre nabospråk og oversatte tekster fra samisk

 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringen og sammen med elevene utforme relevante kriterier for vurdering

 • kan analysere system i språket vårt og stimulere elevers bevisstgjøring av språks form og funksjon

 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse, respons og vurdering av elevtekster, for å fremme læring

 • kan kartlegge lese- og skriveferdigheter, sette i verk relevante tiltak og oppdage elever som har lese- og skrivevansker

 • kan arbeide med språk og tekst i flerkulturelle klassemiljø

 • kan vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder i skriveopplæringen for trinn 1–7, for elever med ulik språklig bakgrunn så vel som ulik skriftlig målform

 • kan vurdere og analysere ulike typer norskfaglige læremidler for trinn 1–7

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan formidle norskfaglige innsikter og tilpasse form og innhold til ulike målgrupper

 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på trinn 1–7 og grunngi faglige valg ut fra læreplan, forskning og erfaringskunnskap

 • er en sikker språkbruker i norsk muntlig, og stø i skriftlig nynorsk og bokmål

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre om elevers læring og utvikling i norskfaget og på tvers av fag

 • kan legge til rette for at arbeidet med litteratur og tekst kan styrke elevenes identitet, kulturforståelse og danning

Opptak

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova.

Det er krav om ansettelse i undervisningsstilling på barnetrinnet i studietiden.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet har to emner, hvert på 15 studiepoeng. De to emnene har følgende hovedområder:

Barnelitteratur, begynneropplæring og muntlighet:

 • Barnelitteratur og lesedidaktikk

 • Begynneropplæring i lesing og skriving

 • Muntlighet

Grammatikk, lese- og skriveopplæring og elevtekster:

 • Språkkunnskap

 • Tekstkunnskap og elevtekstanalyse

 • Den andre lese- og skriveopplæringen

Mer detaljert informasjon om innholdet i emnene går fram av emnebeskrivelsene.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Det blir lagt vekt på at studentene skal møte varierte arbeidsformer som f.eks. forelesninger, didaktisk refleksjon, faglige diskusjoner, gruppearbeid, individuelt arbeid og arbeid med obligatoriske arbeidskrav. Innholdet i emnet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap.

Det blir også lagt vekt på at studentene skal ha en utforskende tilnærming til faget og egen undervisning. Studentenes arbeid på egen skole vil åpne for verdifull faglig og didaktisk refleksjon knyttet til både kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse i norskfaget. Digitale verktøy og arbeidsformer inngår også som en del av norskstudiet, både for læring, veiledning, samarbeid og dokumentasjon.

Vurderingsformer
Det er knyttet obligatoriske oppgaver til hvert emne. Disse må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.
Studiet legger opp til et nært samarbeid mellom lærer og student der studentene gruppevis eller enkeltvis får tilbakemelding og veiledning på egne arbeid. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Studiet har både muntlige og skriftlige eksamensformer. Studentene blir prøvd i begge målformer. Eksamensform for de enkelte emnene kommer fram av emnebeskrivelsene.
Karakterregel A-F benyttes.

Plagiatkontroll/fusk
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan bli plagiatkontrollert. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre kilder uten korrekt bruk av referanser, vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se ellers gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Internasjonalisering

Gjennom studiet er det et mål at studentene også ser fag og fagdidaktikk med et internasjonalt blikk, og i norskfaget er det særlig det nordiske perspektivet som er vektlagt. De ansvarlige fagpersonene i studiet har også erfaring og kontaktnett fra nordiske og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengig av tilbakemelding fra studentene. Evaluering blir gjennomført i samsvar med høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Litteraturlister for de to emnene på Norsk 1 for trinn 1–7 står i de ulike emnebeskrivelsene.

Jobb og videre studier

Norsk 1 for trinn 1–7 (30 studiepoeng) kvalifiserer til undervisning i norsk på barnetrinnet. Sammen med videre studier i Norsk 2 (og godkjent lærerutdanning) kan utdanninga kvalifisere for opptak til masterstudier i norsk/norskdidaktikk.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen 18. desember 2020.

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2021-2022.

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Avdeling for lærerutdanning. Studieleder Alf Rolin.

Studiemodell

Høst 2021

Obl. emner

 • LSNOR10121 Barnelitteratur, begynneropplæring og muntlighet 15 stp

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 06:19:06