Oppbygging og gjennomføring (Høst 2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng.
Det tar for seg de sentrale temaene innen personaladministrasjon og personalledelse, og omfatter følgende tema:

Personaladministrasjon

 • Personalfunksjonens historiske utvikling og perspektiver fremover

 • Organiseringsmåter av personalfunksjonen

 • Rekruttering /utvelgelse/ avvikling

 • Personalplanlegging

 • Arbeidsrett

Personalledelse

 • Etikk

 • Personal- og kompetanseutvikling

 • Personalledelse

 • Fremtidig personalledelse

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet organiseres med undervisning på kveldstid, samt noen lørdager, over ett semester. Undervisningstider fremkommer i semesterplanen. For å kunne gjennomføre studiet må studentene sette seg grundig inn i pensum. Så langt det er mulig, må studentene kunne bruke eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen arbeidsplass. Det vil bli gitt veiledning i å skrive oppgaver og hvordan man tilfredsstiller krav til litteraturreferanser.


Arbeidskrav
Studenten skal levere en individuell skriftlig oppgave på maksimum 1800 ord, midt i semesteret. I tillegg til det faglige innholdet, vil det bli lagt vekt på korrekt bruk av kilder m.m.

Studentene vil etter innlevering av oppgaven få en tilbakemelding fra faglærer. 

Innleveringsoppgaven må være levert innen fastsatt frist og godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.


Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager

Omfang: Besvarelsen skal være på maksimum 4800 ord.

Karakterregel: A-F. A er beste og E er dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.


Sensorordning

Intern og ekstern sensor.


Plagiatkontroll:

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Gjennom faglitteraturen blir internasjonale erfaringer og kunnskaper trukket inn i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studiet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet:

 • HiØ gjennomfører nettbaserte studentevalueringer

 • HiØ VIDERE og studieleder følger opp evalueringsresultatet slik at det legges til rette for forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 19.05.2021.  Med forbehold om endringer før studiestart.

Egerdal, Å. (2019). HR Boka (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Haaland, F., H. (2019). Å knytte bånd: Rekruttering, utvelgelse og innfasing. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ISBN 9788205504912)

Haaland, F. H., & Dale, F. (2005). På randen av ledelse: en veiviser i førstegangsledelse. Oslo: Gyldendal akademisk. (ISBN 9788205339170)

Kvalnes, Ø. (2019). Ytringsklima. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (ISBN 9788202586775)

Pettersen B. og Johansen, A., S. (2020). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) med kommentarer. Oslo: Gyldendal.

Svalund, J., & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge–en vei inn i stabilt arbeid?. Søkelys på arbeidslivet, 34(01-02), 44-62.

www.ferieloven.no

 

Studiemodell

Høst 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:43