Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, deltid.

Kontakt

Studieveileder: Carina Holm

Telefon: +47 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Undervisningsleder Lena Therese Tolfsen Fagansvarlig Sol Skinnarland og Åshild Egerdal

Studieplan for Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) (Høst 2021)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium. For nærmere informasjon om studieavgift, vennligst se studiekatalog eller kontakt HiØ VIDERE.

Studiet tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet. Målgruppen er ansatte i både offentlige og private virksomheter.

Det er ønskelig at studenten har minst 3 års arbeidserfaring.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om personalarbeid, herunder introduksjon i arbeidsrettslige tema.
 • kan sette innsikten i personalarbeid i sammenheng med andre funksjoner i virksomheten.
 • har grunnleggende kunnskaper om utviklingstrekkene i det moderne arbeidslivet.

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende kunnskapen i personalarbeid, og har utviklet kompetanse til å kunne fungere som mellomleder med personalansvar.

Generell kompetanse

Kandidaten har tilegnet seg et etisk grunnlag for utøvelse av personalansvar.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne med et omfang på 15 studiepoeng.
Det tar for seg de sentrale temaene innen personaladministrasjon og personalledelse, og omfatter følgende tema:

Personaladministrasjon

 • Personalfunksjonens historiske utvikling og perspektiver fremover

 • Organiseringsmåter av personalfunksjonen

 • Rekruttering /utvelgelse/ avvikling

 • Personalplanlegging

 • Arbeidsrett

Personalledelse

 • Etikk

 • Personal- og kompetanseutvikling

 • Personalledelse

 • Fremtidig personalledelse

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet organiseres med undervisning på kveldstid, samt noen lørdager, over ett semester. Undervisningstider fremkommer i semesterplanen. For å kunne gjennomføre studiet må studentene sette seg grundig inn i pensum. Så langt det er mulig, må studentene kunne bruke eksempler fra egen arbeidsplass, alternativt fra annen arbeidsplass. Det vil bli gitt veiledning i å skrive oppgaver og hvordan man tilfredsstiller krav til litteraturreferanser.


Arbeidskrav
Studenten skal levere en individuell skriftlig oppgave på maksimum 1800 ord, midt i semesteret. I tillegg til det faglige innholdet, vil det bli lagt vekt på korrekt bruk av kilder m.m.

Studentene vil etter innlevering av oppgaven få en tilbakemelding fra faglærer. 

Innleveringsoppgaven må være levert innen fastsatt frist og godkjent senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.


Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager

Omfang: Besvarelsen skal være på maksimum 4800 ord.

Karakterregel: A-F. A er beste og E er dårligste beståtte karakter. F betyr ikke bestått.


Sensorordning

Intern og ekstern sensor.


Plagiatkontroll:

Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Gjennom faglitteraturen blir internasjonale erfaringer og kunnskaper trukket inn i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Dette studiet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet:

 • HiØ gjennomfører nettbaserte studentevalueringer

 • HiØ VIDERE og studieleder følger opp evalueringsresultatet slik at det legges til rette for forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 19.05.2021.  Med forbehold om endringer før studiestart.

Egerdal, Å. (2019). HR Boka (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Haaland, F., H. (2019). Å knytte bånd: Rekruttering, utvelgelse og innfasing. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ISBN 9788205504912)

Haaland, F. H., & Dale, F. (2005). På randen av ledelse: en veiviser i førstegangsledelse. Oslo: Gyldendal akademisk. (ISBN 9788205339170)

Kvalnes, Ø. (2019). Ytringsklima. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (ISBN 9788202586775)

Pettersen B. og Johansen, A., S. (2020). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) med kommentarer. Oslo: Gyldendal.

Svalund, J., & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge–en vei inn i stabilt arbeid?. Søkelys på arbeidslivet, 34(01-02), 44-62.

www.ferieloven.no

 

Jobb og videre studier

Ønsker du å skaffe deg ytterligere kompetanse innenfor ledelse og administrasjon, kan du f.eks. ta Organisasjonspsykologi (15 stp.) eller ledelsesfag. Høgskolen i Østfold tilbyr også masterutdanning i organisasjon og ledelse som du kan søke til dersom du fyller gjeldende opptakskrav.

Kravene til ledelseskompetanse er økende innen offentlig og privat virksomhet. Det betyr at personer som har formell kompetanse innen personaladministrasjon og -ledelse er attraktive på arbeidsmarkedet. 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Tron Hammervold, 09.02.2021

Studieplanen gjelder for

Høsten 2021

Studiemodell

Høst 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 04:22:18