Hva lærer du? (2021–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i sosialt arbeid, og tittelen sosionom.

Studiets læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene er utviklet i tråd med rammeplan og nasjonal retningslinje for utdanningen, og er kategorisert i to kompetanseområder:

 1. Rammer for og perspektiver på sosialt arbeid

 2. Kunnskap om og arbeid med sosiale problemer.

 

RAMMER FOR OG PERSPEKTIVER PÅ SOSIALT ARBEID - Kunnskap

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn

 • har bred kunnskap om velferdspolitiske mål og virkemidler, ulike velferdsmodeller og velferdspolitikkens betydning for sosialt arbeids praksis

 • har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, helse, utdanning, arbeid og sosial inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn

 • har kunnskap om hvordan sosial klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår

 • har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor

 • har kunnskap om relevant juridisk metode og sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder forvaltningsrett og lovgivning innen barne- og familierett, helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk

 • kjenner til fagets vitenskapsteoretiske posisjoner, kunnskapsutvikling og profesjonens samfunnsansvar

 • kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og dens muligheter og begrensninger

 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt.

 

RAMMER FOR OG PERSPEKTIVER PÅ SOSIALT ARBEID - Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig

 • kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng

 • kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud

 • kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene

 • kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

 

RAMMER FOR OG PERSPEKTIVER PÅ SOSIALT ARBEID - Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i menneskesyn og verdier i sosialt arbeid, profesjonsetikk og relevante etiske teorier

 • har innsikt i maktstrukturer og maktutøvelse i samfunnet

 • har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning

 • har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet, og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner

 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.

 

KUNNSKAP OM OG ARBEID MED SOSIALE PROBLEMER - Kunnskaper

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid og andre relevante fagområder

 • har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng

 • har bred kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning

 • har bred kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre

 • har kunnskap om samiske barns rett som urfolk til å vokse opp med samisk språk og kultur

 • har bred kunnskap om omsorgskompetanse og ulike former for omsorgssvikt

 • har kunnskap om og kan gjenkjenne symptomer på vold, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep

 • har kunnskap om arbeidets betydning for helse og velferd, arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv

 • har kunnskap om hvordan helsemessige, sosiale og sosioøkonomiske utfordringer har konsekvenser for den enkelte og pårørende, og særskilt om barn som pårørende

 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

 • har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå

 • har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap

 • har kunnskap om økonomisk rådgivning for å forebygge og avhjelpe gjelds- og privatøkonomiske problemer.

 

KUNNSKAP OM OG ARBEID MED SOSIALE PROBLEMER - Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om sosiale problemer, overganger og livskriser for å fremme mestring og endring i samarbeid med enkeltpersoner, familier, grupper og samarbeidspartnere

 • kan anvende ulike metodiske tilnærminger på individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike tjenesteområder

 • kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere

 • kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser

 • kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere

 • kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner

 • kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med barn og unge om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter

 • kan anvende faglig kunnskap for å vurdere og avklare meldinger og undersøke omsorgssituasjonen til barn og unge og iverksette, følge opp og evaluere tiltak når det er nødvendig for barnets helse, levekår og sosiale utvikling

 • kan anvende faglig kunnskap og arbeide tverrfaglig i møte med mennesker som utøver og utsettes for vold og overgrep. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

 • kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk

 • kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt, overfor barn og voksne i alle aldre

 • kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking

 • kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse, deltakelse og representasjon

 • kan beherske digitale verktøy, herunder har kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi, og kjenner til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid

 • kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud for samiske brukere.

 

KUNNSKAP OM OG ARBEID MED SOSIALE PROBLEMER - Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker

 • har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen

 • har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering, og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn

 • har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster

 • har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling

 • kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer

 • kan formidle faget og utveksle synspunkter og erfaringer med samarbeidspartnere og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv

 • kjenner til menneskers ulike utgangspunkt og sårbarhet, verdier og levemåte.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 03:16:25