Hva lærer du? (2022–2025)

Grad/tittel ved bestått studium

 • Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i sykepleie.

 • Avsluttet og bestått utdanning gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i Norge i henhold til Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 § 48. Som autorisert er tittelen sykepleier beskyttet.

Studiets læringsutbytte

Læringsutbyttene er hentet fra forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning kapittel 2 og organisert under sykepleieutdanningens seks kompetanseområder (§§ 4-21):

 1. Helse, sykdom og sykepleie (§§ 4-6)

 2. Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling (§§ 7-9)

 3. Vitenskapsteori og forskningsmetode (§§ 10-12)

 4. Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet (§§ 13-15)

 5. Tjenesteutvikling og innovasjon (§§ 16-18)

 6. Teknologi og digital kompetanse (§§ 19-21)

HELSE, SYKDOM OG SYKEPLEIE - Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov

 • har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, og lindrende funksjon, inkludert kunnskap om palliasjon

 • har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi

 • har bred kunnskap om de vanligste symptomer, sykdommer, sykdomsforløp og behandling

 • har bred kunnskap om smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak

 • har bred kunnskap om aldringsprosessen og eldres særegne behov

 • har bred kunnskap om psykisk helse og de vanligste psykiske lidelsene og sykdommer

 • har bred kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde

 • har kunnskap om biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling

 • har kunnskap om rus- og avhengighet

 • har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov, inkludert kunnskap om medvirkning og rettigheter

HELSE, SYKDOM OG SYKEPLEIE - Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov

 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomheter og nivåer

 • kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie

 • kan anvende kunnskap om helsefremmende, forbyggende og arbeidsinkluderende tiltak

 • kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak ved subakutte og akutte hendelser, samt utøve hjerte-lungredning med hjertestarter (HHLR)

 • kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter

 • kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak som fremmer god psykisk helse

 • kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte, og kan iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser

 • kan beherske relevant medisinsk teknisk utstyr

 • kan beherske smittevernstiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober

HELSE, SYKDOM OG SYKEPLEIE - Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten. Videre skal kandidaten kunne gjennomføre sykepleie til mennesker i palliativ fase

 • kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk

 • kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pre- og postoperative pasienter

 • kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn

 • kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner

 • har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

 • har innsikt i sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kan identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer, samt kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

SYKEPLEIERPROFESJONEN, ETIKK, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING - Kunnskap 

Kandidaten

 • har bred kunnskap om personsentrert sykepleie

 • har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie

 • har bred kunnskap om kommunikasjon

 • har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse

 • har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder

 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet

 • har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester

SYKEPLEIERPROFESJONEN, ETIKK, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING - Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse

 • kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell

 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende

 • kan anvende kunnskap om utredning, behandling og oppfølging for å understøtte pasientens beslutningsgrunnlag

SYKEPLEIERPROFESJONEN, ETIKK, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING - Generell kompetanse 

Kandidaten

 • har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer

 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet

 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter

 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv

VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSMETODE - Kunnskap 

Kandidaten

 • har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

 • har kunnskap om hvordan man kan oppdatere sin fagkunnskap

VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSMETODE - Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis

VITENSKAPSTEORI OG FORSKNINGSMETODE - Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • kan formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

FAGLIG LEDELSE, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET - Kunnskap 

Kandidaten

 • har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten

 • har kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten

 • kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader

 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk, inkludert gjeldende myndighetskrav og tvangsbestemmelser

FAGLIG LEDELSE, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET- Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse

 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen

 • kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette, deriblant iverksette relevante tiltak

FAGLIG LEDELSE, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET - Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten

 • har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse

 • har innsikt i kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie

 • kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten

 • kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende, og kan tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldinger

 • kan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten

 • har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, samt kunnskap om bruk av tolk

TJENESTEUTVIKLING OG INNOVASJON - Kunnskap 

Kandidaten

 • kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid

 • har kunnskap om metoder for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

TJENESTEUTVIKLING OG INNOVASJON - Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder, og kan ta initiativ til dialog om implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder

TJENESTEUTVIKLING OG INNOVASJON - Generell kompetanse 

Kandidaten

 • kjenner til kvalitetsutfordringer på system- og/eller oppgavenivå som krever innovasjon

 • kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende

TEKNOLOGI OG DIGITAL KOMPETANSE - Kunnskap 

Kandidaten

 • har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

 • har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse

TEKNOLOGI OG DIGITAL KOMPETANSE - Ferdigheter 

Kandidaten

 • kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger

 • kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning

TEKNOLOGI OG DIGITAL KOMPETANSE - Generell kompetanse 

Kandidaten

 • har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå

 • har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på tjenesteutøvelsen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 03:13:08