Oppbygging og gjennomføring (2021–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Tysk årsstudium kan tas som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad. Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene for mere informasjon):

  • Muntlig tysk og tysk fonetikk (10 studiepoeng)

  • Tysk språk I (10 studiepoeng)

  • Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

  • Tysk språk II (10 studiepoeng)

  • Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)

  • Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 studiepoeng)

Anbefalt studieprogresjon:

1. studieår:
Høstsemester:
SFT11519 Tysk språk 1 (10 stp.)
SFT11019 Tyskspråklig litteratur og kultur (10 stp.)

Vårsemester:
SFT11717 Tysk språk 2 (10 stp.)
Eventuelt også SFT12111 Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 stp.)

2. studieår:
Høstsemester:
SFT11608 Muntlig tysk og tysk fonetikk (10 stp.)

Vårsemester:
SFT11809 Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 stp.)
SFT12111 Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 stp.),
dersom man ikke tok dette emnet i vårsemesteret i 1. studieår

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
All undervisning foregår på tysk. Undervisninga er organisert dels som online-seminar, dels som individuelle eller kollektive øvinger på nett. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisninga er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.

I tillegg til nettaktivitet avholdes i hvert semester to til tre samlinger ved HiØ i Halden. På første samling i høstsemesteret vil det bli gitt ei innføring i de mest relevante verktøyene som brukes i studiet.

Seminarundervisning og gruppearbeid på nett krever at studentene bidrar aktivt. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.

Arbeidskrav og vurderingsformer
Det er knytta arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes varierte vurderingsformer som støtter opp under læringsutbyttebeskrivelsene: mappevurdering, individuell muntlig og skriftlig eksamen, semesteroppgave og hjemmeoppgave.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knytta til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.

Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på tysk. Faglærerne har delvis norsk og delvis tysk bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner. I samarbeid med Goethe Institut inviteres det til workshop med en tyskspråklig forfatter årlig.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

  • Se den enkelte emnebeskrivelse.

  • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:15:54