Jeg er student og skriver bachelor-/masteroppgave

 

Hvilket ansvar har du som oppgaveskriver?

Skriver du en bachelor-/masteroppgave har du og din veileder ansvar for personvernet til alle deltakerne i prosjektet når det behandles personopplysninger om dem. 

Ditt og veileders ansvar omfatter alle faser av prosjektet. 

Ved planlegging og oppstart.

Planleggings- og oppstartfasen er den delen av prosjektet som strekker seg fra utarbeidelse av prosjektskisse/søknad frem til at du begynner å samle inn data. 

Som student bør du alltid i samråd med veileder nøye vurdere spørsmålet om man skal innhente og lagre personopplysninger eller ikke. Dersom du kan oppnå tilsvarende resultater via eksisterende forskningsdata, krever innhenting og lagring av personopplysninger en spesielt grundig begrunnelse.

Idet tilfellet du og veileder kommer frem til at det ikke skal samles inn personopplysninger i løpet av prosjektet, kommer heller ikke rutinene nedenfor i bruk.

I planleggings- og oppstartsfasen har du ansvaret for følgende oppgaver:

 • bestemme og ha oversikt over hvilke typer personopplysninger som skal behandles i prosjektet
 • utforme samtykkeskjema som skal presenteres for og eventuelt signeres av respondenter eller informanter
 • utforme informasjon til respondenter eller informanter om deres personvernrettigheter
 • melde inn forskningsprosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). Prosjektet skal meldes inn til NSD minst 30 dager forut for prosjektstart.
  Din veileder skal kontrollere ditt meldeskjema før det sendes inn
 • sørge for at tekniske løsninger for innsamling, lagring, overføring og analyse som tilbys ved HiØ brukes

Ved gjennomføring

Gjennomføringsfasen er den delen av prosjektet som omfatter datainnsamling og analyser av innsamlede data som inneholder personopplysninger.

I denne fasen har du ansvaret for å:

 • besvare henvendelser fra respondenter eller informanter i prosjektet om hvordan de kan ivareta sine personvernrettigheter
 • sørge for forsvarlig sletting eller anonymisering av personopplysninger idet tilfellet respondenter eller informanter trekker tilbake sitt samtykke til å delta i prosjektet
 • kontrollere at personopplysninger som behandles i prosjektet ikke blir brukt til uforenlige formål eller på andre måter enn det respondentene eller informantene har samtykke til
 • be respondenter eller informanter om nytt samtykke dersom personopplysninger behandles til andre formål eller på andre måter enn hva de opprinnelig har gitt samtykket til
 • melde om avvik som oppstår ved behandling av opplysninger om respondenter eller informanter i prosjektet 

Ved avslutning

Avslutningsfasen omfatter den delen av prosjektet hvor dataanalysen er avsluttet og innsamlede data med personopplysninger skal slettes, anonymiseres eller overføres til andre for videre oppbevaring.

I denne fasen har du ansvaret for følgende oppgaver:

 • avgjøre hvilke personopplysninger om respondenter eller informanter som skal slettes og hvilke som skal arkiveres etter prosjektslutt
 • melde prosjektet avslutt til NSD
 • sørge for at alle personopplysninger om respondenter eller informanter som ikke skal oppbevares etter prosjektslutt blir forsvarlig slettet
 • sørge for at personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt blir anonymisert