Jeg veileder studenter

Hvilket ansvar har studentveiledere for personvernet

Studentveiledere har ansvar for at personvernet til respondenter eller informanter i studentforskning på bachelor- og masternivå blir ivaretatt av studenten.

Studentveiledernes ansvar omfatter følgende oppgaver:

  • bistå studentene på bachelor- eller masternivå slik at datainnsamling, lagring og bearbeiding av materiale skjer etter de samme retningslinjer som gjelder for prosjektledere i forskningsprosjekter
  • kontrollere studentens meldeskjema før det sendes inn til NSD
  • utfylle og signere erklæring om at de personvernshensyn oppgaven reiser er vurdert av veileder
  • kontrollere at studentene respekterer de retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger i forskning på bachelor- eller masternivå. Dersom kontrollrutiner ikke finnes lokalt, må dette opprettes. Dette er dekan og instituttleders ansvar.
  • melde inn avvik som oppstår ved behandling av opplysninger om respondenter eller informanter i studentforskning. Dette skal både gjøres i linje – til nærmeste leder – og i henhold til avviksrutinene ved HiØ.