English version of this page

En skole for kunnskapssamfunnet: kunnskapsutvikling for 5-årig lærerutdanning (SKuL) (2015-2019)

Dette satsingsområdet hadde finansiering fra 2015 til juni 2019. 

Dagens kunnskapssamfunn har omfattende forventninger til framtidige lærere, noe som igjen krever forskningsbaserte og profesjonsrettede grunnskolelærerutdanninger. Det overordnede målet for satsingsområdet «En skole for kunnskapssamfunnet: kunnskapsutvikling for 5-årig grunnskolelærerutdanning» er å bidra med forskning som skal forberede og styrke de nye grunnskolelærerutdanningene. Satsingsområdet er avdelingsovergripende, og inkluderer forskere fra avdeling for lærerutdanning, avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og avdeling for informasjonsteknologi.

Om SKuL

Den overordnede problemstillingen for satsingsområdet er: Hvordan kan fag, fagdidaktikk, pedagogikk, profesjons- og forskningsorientering bidra til å styrke kunnskapsutvikling i skole og grunnskolelærerutdanning?

Valget av en slik bred problemstilling er nødvendig siden kunnskapsutvikling for en 5-årig grunnskolelærerutdanning må gå på tvers av fagdisipliner og forskningstradisjoner. Gitt at grunnskolelærerutdanning fordrer en kompleks integrering av fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis, må forskningen som skal ligge til grunn for utdanningen, være tverrfaglig.

Satsingsområdet er organisert i tre «arbeidspakker» (WP 1-3) med hvert sitt sett av forskningsspørsmål og delprosjekter. I disse arbeidspakkene konkretiseres og operasjonaliseres også den brede overordnede problemstillingen. Hver arbeidspakke er igjen delt inn i tre deler:

 
WP1: Realfag/matematikk WP2: Språk, kultur og litteratur WP3: Kunnskapsprosesser

WP 1.1 Lærernes og grunnskolelærerstudentenes kunnskapstilegnelse i matematikk

WP 2.1 Språkdidaktikk i grunnskole og grunnskolelærerutdanning

WP 3.1 Profesjonskunnskap i endring - innhold, kvalitet og effektivitet av norsk (lærer)utdanning

WP 1.2 Lærerstudenter implementerer naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte i praksis

WP 2.2 Språk- og kulturfag i en flerkulturell skole og lærerutdanning 

WP 3.2 Forskningsbasert lærerutdanning

WP 1.3 Programmering som fag og pedagogisk verktøy i grunnskolen

WP 2.3 Språk- kultur- og litteraturvitenskapenes rolle i utviklingen av språkfagene i grunnskole og grunnskolelærerutdanning

WP 3.3 Arbeidsmåter i ny lærerutdanning: samarbeid og samhandling mellom lærerutdanning og praksisfelt

Gruppemedlemmer WP 1 Gruppemedlemmer WP 2 Gruppemedlemmer WP 3

Satsingsområdet har som mål å utvikle en infrastruktur og en nettverksorganisering som kan gjøre forskere ved HIØ i stand til å integrere, syntetisere og videreutvikle forskningsfeltet. Organisering av satsingsområdet vil skape møteplasser hvor de ulike prosjektene også treffes på tvers av arbeidspakkene.  Dette kan igjen gjøre det mulig å utvikle nye flerfaglige prosjekter og å se forbindelser mellom fagområdene som er representert i satsingsområdet.

Blogg og publikasjoner

SKuL har sin egen blogg der du bl.a. kan finne ei oppdatert liste over vitenskapelige publikasjoner knyttet til satsingsområdet. 

Publisert 29. mai 2018 08:57 - Sist endret 1. aug. 2019 14:50