Programtillitsvalgte

Programtillitsvalgte er studentenes valgte tillitsperson tilhørende det enkelte studieprogram / kull.

I studentdemokratiet sorteres programtillitsvalgte under det enkelte studentråd - avdelingenes øverste organ for studentene. Studentparlamentet er studentdemokratiets overordnede organ som representerer avdelingene på begge studiesteder, hvor alle de fem studentrådene inngår. Studentenes øverste tillitsvalgte er studentleder.

For at høgskolen skal kunne ha et velfungerende studentdemokrati, er det viktig at alle roller besettes og benyttes i tråd med gjeldende demokratiske verdier, hvor Samarbeidsavtalen mellom høgskolen og studentparlamentet er det styrende dokument i dette arbeidet. Hovedhensikten med utarbeidelse av felles retningslinjer for programtillitsvalgte, ligger i å styrke denne rollen slik at ivaretakelse og oppfølging av enkelt-studentenes stemme blir møtt gjennom et systematisk arbeid i hele organisasjonen. Akademiet for Scenekunst har egne retningslinjer for programtillitsvalgte, og er i god dialog med Studentparlamentet i Østfold.

Illustrasjon: Studentdemokratiets oppbygging ved HiØ

 

1.0 Rutiner for rekruttering

1.1 Informasjon om ordningen

God informasjon om vervet er sentralt i dette arbeidet. Retningslinjer, informasjon og informasjonsmateriell om ordningen skal gjøres tilgjengelig på høgskolens nettsider innen studiestart. Det er studentparlamentet som har ansvar for å utarbeide oppdatert informasjon, samt å publisere innholdet slik at dette gjøres tilgjengelig.

1.2 Gjennomføring av valg

I motsetning til ordningen med tillitsvalgte i arbeidslivet, er ”gjennomtrekk” i organisasjonen langt større for studenter enn ansatte. For å skape kontinuitet i ordningen legges derfor ansvar for gjennomføring av valg til ansatte, herunder koordinator / ansvarlig for det enkelte kull. Valget skal gjennomføres i løpet av høstsemesterets to første uker, hvor det skal avsettes tilstrekkelig med tid i en undervisningstime til både visning av informasjon via Power Point tilgjengelig på høgskolens nettsider og til gjennomføring av selve valget.

Selve valget gjennomføres enten skriftlig eller ved håndsopprekning. Dersom det bare er en kandidat blir vedkommende valgt direkte. Vervet som tillitsvalgt er frivillig, dersom ingen kandidater melder seg, vil studieprogrammet stå uten programtillitsvalgt. I tillegg til programtillitsvalgt, skal det også velges en vara, hvor denne rollen tilfaller den med nest flest stemmer. Vervene varer ett studieår. Valgresultatet videreformidles til studieleder for utarbeidelse av fullstendige lister for hele avdelingen.

 

1.3 Tidsplan og frister

Aktivitet

Ansvar

Frist

Informasjon på nettsider

Studentparlamentet

15. august

Gjennomføring av valg

Programkoordinator / programansvarlig

1. september

Videreformidle valgresultat til studieleder

Programkoordinator / programansvarlig

 

5. september

Sende komplette lister for valgresultat til studentrådsleder

Studieleder

15. september

Oppdatere lister over  programtillitsvalgte på høgskolens nettsider

Studentrådet på den enkelte avdeling

20. september

Opplæring av nye programtillitsvalgte

Studentrådene

1. oktober

 

2.0 Rutiner for opplæring

2.1 Ansvar og gjennomføring

Det er studentrådet ved avdelingen som har ansvaret for opplæring av programtillitsvalgte. Denne opplæringen skal være gjennomført senest 1. oktober. Opplæringen skal gi grundig innføring i vervet som programtillitsvalgt med bakgrunn i disse retningslinjene. Studentparlamentet har ansvar for at studentrådene innehar den kompetanse som er nødvendig i dette arbeidet.

3.0 Rollebeskrivelse og arbeidsoppgaver

3.1 Rollen som tillitsvalgt for studieprogram / kull

Hensikten med programtillitsvalgte ved høgskolen i Østfold, er å styrke samarbeidet mellom studenter og ansatte for økt studiekvalitet, samt å fungere som talsperson for studieprogrammet. Studentene skal ha kort vei for å gi tilbakemeldinger og ta opp problemstillinger som omhandler egen studiesituasjon, hvor den tillitsvalgte skal fungere som kontaktperson og ha ansvar for å koordinere og videreformidle slike henvendelser.

3.2 Arbeidsoppgaver som programtillitsvalgt

Programtillitsvalgte skal ha jevnlig kontakt med forelesere og avdelingens studentråd. De plikter å holde resten av studentene på studieprogrammet informert om relevante saker.

Programtillitsvalgt er ansvarlig for å gjennomføre jevnlige møter med studentene på studieprogrammet, heretter kalt studieprogrammets time. Disse møtene skal være en arena hvor studentene gis mulighet til å ta opp aktuelle saker som ønskes diskutert og eventuelt bør bringes videre til aktuelle parter. Møtene skal også benyttes til at programtillitsvalgt kan informere medstudenter om studentparlamentets og studentrådets arbeid, samt andre saker som er av betydning for studentene. Det er satt av tid til å avholde disse møtene i demokratitiden som er alle torsdager mellom kl. 14.00 og kl. 16.00. Denne tiden skal være skjermet for all undervisning og undervisningsrelaterte aktiviteter slik at møter kan gjennomføres uforhindret.

Programtillitsvalgte plikter seg også til å delta på jevnlig avholdte tillitsvalgtmøter i regi av studentrådet ved avdelingen. Disse møtene er et samlingspunkt mellom studentråd og programtillitsvalgte der det er mulige å melde inn saker til studentrådet. Studentrådet informerer også programtillitsvalgte om studentrådets og studentparlamentets arbeid, samt andre saker som er relevante for programtillitsvalgte.

4.0 Rutiner for saksgang

Programtillitsvalgte skal følge et prinsipp om at saker skal løses på lavest mulig nivå. Er det saker som vurderes kun å påvirke studentene på studieprogrammet, skal programtillitsvalgte ta dette opp med foreleser. Dersom saken ikke løses, skal programtillitsvalgte føre saken videre til programkoordinator / programansvarlig. Videre tjenestevei etter dette er studieleder. Studentrådet fungerer også som rådgivende organ i saker på studieprogramnivå, og vil også være riktig instans å ta kontakt med dersom programtillitsvalgte i samarbeid med studieleder ikke kommer frem til en løsning i den aktuelle saken. Det oppfordres til at saker i størst mulig grad dokumenteres skriftlig gjennom hele prosessen.

Dersom saken vurderes slik at problemstillingen også kan påvirke flere studenter enn på det spesifikke studieprogrammet, skal programtillitsvalgte føre saken videre til studentrådet ved avdelingen. Studentrådet videreformidler den aktuelle saken til avdelingens ledelse eller til Studentparlamentet for videre behandling.

Eksempler:

  1. Noen studenter opplever at en foreleser forskjellsbehandler studenter på retting av arbeidskrav

Studenten tar kontakt med programtillitsvalgte gjennom programmets time eller direkte med programtillitsvalgte. Programtillitsvalgte tar deretter kontakt med foreleseren via e-post. Dersom vedkommende ikke når frem i saken, kontaktes studentrådet for videre oppfølging til avdelingens ledelse. 

  1. Noen studenter mener vanndispenserne rundt om på skolen fungerer for dårlig

Programtillitsvalgte tar med saken videre til studentrådet ved avdelingen via tillitsvalgtmøter eller direkte via e-post. Studentrådet fører deretter saken videre til Studentparlamentet som tar saken videre til riktig instans.

  1. Studentene ved studieprogrammet har innspill til hvordan midtveisevalueringen kan gjennomføres på en bedre måte

Programtillitsvalgte tar med saken videre til studentrådet ved avdelingen via tillitsvalgtmøter eller direkte via e-post. Studentrådet fører saken videre til avdelingens ledelse.

 5.0 Kontaktinformasjon

Alle studentråd har egne epost-adresser som skal benyttes ved henvendelser mellom programtillitsvalgte og det aktuelle studentråd.

Studentråd HV: studentrad-hv@hiof.no

Studentråd IR: studentrad-ir@hiof.no

Studentråd IT: studentrad-it@hiof.no

Studentråd LU: studentrad-lu@hiof.no

Studentråd ØSS: studenrad-oss@hiof.no

Studentparlamentet: studentparlament@hiof.no 

 

Powerpoint for bruk i rekrutteringssammenheng:

/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/programtillitsvalgte/klassetillitsvalgte.pptx

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 22. sep. 2020 14:26