Stadig flere eksterne aktører tilbyr aktiviteter på timeplanen

Hvordan kan elever og lærere få et større utbytte av tilbudet som eksterne aktører tilbyr i skolehverdagen? Prosjektet pARTiciPED, som er finansiert av Norges Forskningsråd, sikter nå mot helt ny kunnskap som skal styrke samarbeidet mellom skole og Den kulturelle skolesekken.

Bildet viser to deltakere på workshop som sitter på gulvet og maler.

Anne-Lene Løvig Glomsrød og Gunhild Brænne Bjørnstad i sving på workshop. Alle foto: Kristine Høeg Karlsen

- Stadig mer tid i skolen brukes til eksterne partnere, som Den Kulturelle skolesekken, sier forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Kristine Høeg Karlsen.

Hun leder prosjektet som er eid av høgskolen og som er finansiert via FINNUT-programmet til Norges forskningsråd. Les mer om pARTiciPED
- I prosjektet finner vi nye veier for å styrke fremtidige lærere i denne typen partnerskap, forteller prosjektlederen.

pARTiciPED har som mål å utvikle lærerutdanningens skolepraksis gjennom et styrket samarbeid mellom skolen og Den kulturelle skolesekken. I prosjektet settes det opp ulike DKS-laboratorier hvor et mangfold av ekspertise fra ulike sektorer har samarbeidet om lærerutdanningen.

Høeg Karlsen har fått henvendelser fra andre lærerutdanningsinstitusjoner som er nysgjerrige på hva og hvordan de gjør det.

- Jeg har ikke hørt om noen andre i Norge som har slikt fokus på tverrsektorielt samarbeid i det omfanget som pARTiciPED gjør, med tre DKS-laboratorier som rulles ut ved Høgskolen i Østfold (HiØ) og Universitet i Agder (UiA). Vi ser alt nå at vi har kommet langt i å lykkes, sier Kristine, som sammen med Lisbet Skregelid ved UiA og Joakim Karlsen ved HiØ, leder hver sine laboratorier med fokus på henholdsvis dansekunst, visuell kunst og kulturarv.

 

"Læreren er broen mellom den kunnskapen som kunstnerne kommer inn med ved et DKS-besøk, faget, og det man jobber med i skolen. Uteblir læreren så uteblir elevenes kompetanse, og kvaliteten på det opplegget som den eksterne aktøren bringer inn."
Kristine Høeg Karlsen, forskningsleder og førsteamanuensis HiØ

 

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og Kulturtanken er pARTiciPED’s hovedaktører. DKS er en ordning som sørger for at alle skoleelever opplever et mangfold av kunst og kultur av høy kvalitet.

Charlotte Blanche Myrvold fra Kulturtanken, etaten med det nasjonale ansvaret for DKS, kan bekrefte gleden over pARTiciPED:
- Vi har store forventinger og følger med på prosjektet. Dette er viktig forskning som vil gi kunnskap om hvordan lærerens rolle under et DKS-besøk kan styrkes og hvordan vi kan legge til rette for videre utvikling.  

Utviklingsprosess i flere ledd

Prosjektet pARTiciPED inndeles i tre ledd når det gjelder prosessen om kunnskapsutvikling i laboratoriet om dansekunst, ledet av Kristine. Først kommer en designgruppe, deretter et kurs, og til sist ulike kunst- og kulturaktiviteter som skal inn i skolen i tett samarbeid med DKS. Den overordnende metodologien i pARTiciPED er hentet fra aksjonsforskningen med prinsipper fra deltakende design.

I designgruppen har aktører fra dansekunstfeltet møtt lærere i grunnskolen, lærere fra lærerutdanningen, en lærerstudent og en dansekunststudent, til felles samlinger. Her har de planlagt kurs for de to sistnevnte gruppene. Det er nemlig lærer- og dansekunststudentene som skal dele ansvaret om å skape nye DKS-aktiviteter, med utgangspunkt i den kunstpedagogiske metoden KROM, utviklet ved Rom for dans og Høyskolen for dansekunst.

KROM har også vært en del av designgruppens arbeid og kursdagene der studentene har møtt hverandre. Dette bidraget fra kunstfeltet er altså essensielt for dette laboratoriet, og danner basen for samarbeidet på tvers av institusjoner og kunststudent-lærerstudent.
 

Bildet viser noe av deltakerne som deltar på workshop.
Jenny og Hedvig i designgruppa i sving på workshops.

Lærerstudenter med fra starten

Viktigheten av å bringe inn en lærerstudent og kunststudent i designgruppen handler om at de både er representative og kan bidra til at kursene er tilpasset deres behov. Samtidig har også lærerne i grunnskolen mye å si for samarbeidet helt fra starten.

- Lærerne er betydningsfulle i designgruppen fordi de faktisk vet noe om hva de trenger av kompetanse. Samtidig vet de også hva som er utfordrende og hvor skoen trykker. Det er jo de som til syvende og sist skal samarbeide med DKS i skolen. Det å bringe de inn tidlig har vært essensielt, sier Kristine.

Lærer Anne-Lene Løvig Glomsrød ved Gimle skole i Halden, deltok i designgruppen. Hun sier at det var interessant å få ta del i prosessene til dansekunstnerne,

- Det har vært interessant å få møte noen som har et helt annet fagfelt og en helt annen erfaringsbakgrunn, enn det vi har i skolen. Vi ser for eksempel at dansekunstnerne har lange prosesser for å lage sine forestillinger, mens vi er vant med at tempoet er høyere for oss lærere. Vi har veldig ulike måter å jobbe på, som er interessant å oppdage, sier Anne-Lene.

Lærerstudent ved Høgskolen i Østfold, Mats André Andersen deltok også i designgruppen. Han sier det har vært gode opplevelser:

- Min rolle har dreid seg om å påminne om at det ikke er alle som har et naturlig forhold til dans og bevegelse. Kurset har måttet ta hensyn til, og tilrettelegge for dans for lærerstudentene. For dansekunststudentene har det kanskje vært enklere sånn sett med tanke på dansen.

Bildet viser noe av deltakerne som deltar på kurs.
Mats, Gunhild og Jenny i samtaler om organiseringen av kursdag 2. 

Læreren er broen

- Læreren er broen mellom den kunnskapen som kunstnerne kommer inn med ved et DKS-besøk, faget, og det man jobber med i skolen. Uteblir læreren så uteblir elevenes kompetanse, og kvaliteten på det opplegget som den eksterne aktøren bringer inn. Læreren er helt essensiell. Siden dette er et kurs i lærerutdanningen, er også lærerstudenten helt essensiell. Det er de som sammen med kunststudentene, skal ha kurset, sier Kristine. Der ligger også styrken i prosjektet, at studenter fra to ulike utdanninger møtes.

Charlotte bekrefter dette. Hun sier at samspillet mellom skolesektor og kultursektor på mange måter komplekst, og at pARTiciPED er et viktig tiltak i den sammenheng.

- Vi tror veldig på prosjektet da det styrker lærerens kompetanse slik at barn og unge kan få enda mer utbytte av DKS-møtene. Samtidig kan skolen få en større forståelse av verdien av kunst og kultur. Læreren er helt avgjørende for at elevene skal ha mulighet for å tilegne seg og bruke opplevelser av DKS, sier Charlotte.

Opplevelse av eierskap, og å vise respekt

Det er viktig at læreren opplever å bli styrket og tar eierskap gjennom tverrsektorielle samarbeid. Kristine sier at lærerne skal oppsøke DKS fremfor at det bare er noe som ramler ned i fanget på dem. I slik sammenheng er det viktig for læreren å kunne sette seg inn i DKS på forhånd.

- Vi skal respektere at de andre er fagmennesker på sitt felt, mens vi er eksperter på pedagogikken som brukes i skolen, læring og våre elevers læringsbehov. Vi har hvert vårt område. Det er viktig å vite noe om hva som kommer. Det handler om at vi lærere er forberedt og har kunnskap om hva DKS står for, hva som forventes, og hva elevene kan få oppleve.

Også Mats sier seg enig i dette:

- Det blir mer vanlig i skolen at læreren skal forholde seg til eksterne aktører. Da er det viktig at slike DKS-aktiviteter innebærer at læreren har innsikt i hvordan de er utarbeidet.

Bildet av lærerstudent sammen med lærere i forbindelse med workshop
Grunnskolelærerstudent Mats sammen med lærerne Jenny og Anne-Lene etter siste workshop med goodie bag fra HiØ.

DKS-aktivitetene som er utviklet i pARTiciPED har allerede blitt presentert til elevene gjennom lærerstudentenes praksisperiode (les mer om dette i ny artikkel). Nå gjenstår analyse av datasamlingen. Det blir spennende å følge med på hva forskerne finner ut av, særlig når man allerede nå kan se at prosjektet bidrar positivt.

pARTiciPED eies av Høgskolen i Østfold og varer fra 2020 til 2023. Forskningsprosjektet ble påbegynt allerede i 2014, og i 2016 mottok det penger fra Oslofjordfondet til en pilot. Med full støtte fra Norges Forskningsråd i 2020 ble det mulig med stor utvidelse, i den skala vi nå altså ser. Både nasjonale og internasjonale partnere er involvert. Høyskolen for Dansekunst, NTNU og Københavnuniversitetet er noen av disse.

Av Trine Olivia Sandbraaten, Ann-Kristin Johansen
Publisert 9. mai 2022 10:35 - Sist endret 9. mai 2022 14:52