Høgskulen har signert avtale om nytt regime for forskingsevaluering

Som første norske høgskule har Høgskolen i Østfold signerte ein europeisk avtale som skal sørgje for å vidareutvikle måten forskingskvalitet og akademiske karrierar blir vurderte på.

HiØ var først ute med å signere avtalen om reform av regimet for forskingsevaluering den 11. november. Her ved prorektor for forsking og formidling Kristi Grønvold Bache og rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Foto: HiØ.

Høgskulen har signert avtalen på grunn av stor tru på det arbeidet som blir gjort.

— Vi er også involverte både ved å dedikere arbeidskrefter inn i arbeidet med NORCAM og revideringa av vurderingar av karriereløp. Vi er engasjerte i dette, då synest vi det er naturleg å signere, seier prorektor for forsking og formidling Kristi Grønvold Bache.

– Ved å signere avtalen om revisjon av forskingsvurdering, utarbeidd av European University Association, Science Europe og Europakommisjonen, ønskjer vi å signalisere at Høgskolen i Østfold planmessig skal gå gjennom kriterium, verktøy og prosessar for evaluering av forsking og vurdering av karriereløp i tråd med dei internasjonale straumdraga, seier Bache.

Og utdjupar vidare:

– Dette er arbeid som høgskulen uansett ønske å gjere i tida framover og harmonerer godt med deltakinga vår i det nasjonale nettverket for vurdering av akademiske karrierar, NORCAM. Institusjonar som signerer avtalen kan delta i det europeiske konsortiet CoARA, ein samarbeidsarena der erfaringar og praksis vil delast mellom medlemsinstitusjonane.

Ho viser også til at ved å signere før 17. november har høgskulen innverknad over kven som skal sitje i styret for CoARA. Då er det sett frist for å melde inn kandidatar.

Universitets og høgskulerådet (UHR) og Forskingsrådet har begge signert denne avtalen og vi håpar på stor oppslutning i sektoren slik at dette arbeidet og framtidige vurderingar av forsking i størst mogleg grad vil harmoniserast.

Skal avgrense teljekantar

Avtalen — Agreement on reforming research assessment — vart offentleggjort i juli, etter månader med forhandlingar mellom ulike forskingsaktørar og EU-kommisjonen. Bak avtalen står mellom anna European University Association og Science Europe.

Det blir lagt opp til ei omfattande reform av kva det skal leggjast vekt på ved mellom anna finansiering av forsking og tilsetjingar. Bruken av bibliometriske indikatorar, såkalla teljekantar, skal avgrensast. Forhold som talet på publiseringar, prestisjen til tidsskrifta og talet på siteringar skal telje mindre, kvalitet skal telje meir.

Avtalen er ikkje juridisk bindande, men dei som signerer forpliktar seg til å lage ein handlingsplan for korleis dei skal følgje den opp innan utgangen av 2023, eller eitt år etter at dei har signert.

Aktuelle lenkjer:

Avtalen: Agreement on reforming research assessment

Oversikt over alle som har signert

Av Nina Fredheim
Publisert 17. nov. 2022 10:31 - Sist endret 18. nov. 2022 11:06