Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Torgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB11521 Teknisk planlegging (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet

Undervisningssemester

1. semester (høst) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 
Studenten kan:  

 • forklare hovedprinsipper for topografisk kartlegging og har grunnleggende kunnskaper om GIS-verktøy 

 • redegjøre hvordan droner benyttes effektivt til oppmåling, kartlegging, og dokumentasjon 

 • demonstrere hovedelementer for planlegging av vei, vann- og avløpsanlegg 

 • har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet, herunder tilpasning til klimaendringer 

 • liste opp hovedelementer angående innsamling, gjenvinning og sluttdisponering av avfall 

Ferdighet 
Studenten kan: 

 • stikke ut prosjekterte bygningsanlegg i terrenget, kan forstå kart og bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) i en praktisk sammenheng  

 • benytte drone som dokumentasjonsverktøy på vei, vann- og avløpsanlegg  

 • foreta enkel dimensjonering av vei, vann- og avløpsanlegg 

 • anvende og bearbeide kunnskap innen teknisk planlegging til å analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger 

 

Generell kompetanse
Studenten kan: 

 • forklare organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske plan fag, og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team 

 • planlegge miljøvennlig og kan sette planleggingen inn i et livsløpsperspektiv 

 • demonstrere forståelse av GIS-verktøy  

Innhold

Emnet gir innføring i følgende temaer: 

Geomatikk og kartlegging med drone: 

 • Geodetisk grunnlag og koordinatsystem 

 • Instrumentlære, detalj, eiendoms- og grunnlagsmålinger 

 • Beregning av enkeltpunkts koordinater og utstikkingsdata 

 • Kartografi og geografiske informasjonssystemer (GIS) 

 • Bruk av droner i landmåling, masseberegning og 3D-modellering 

Veg, vann og miljø: 

 • Hovedelementer for planlegging, bygging og drift av infrastruktur som veg, vann- og avløpsnett 

 • Bærekraftig planlegging for fremtidige klimaendringer bla. for å forebygge forurensning og oversvømmelse  

 • Håndtering av restprodukter (gjenvinning og sluttdisponering av avfall) 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid i grupper, individuelle øvinger og ekskursjoner. 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 4 individuelle øvinger 

 • Befaring  

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. 

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. 

Skriftlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Skogseth, T., Norberg, D. (2014) Grunnleggende landmåling, Gyldendal forlag, 352 s. 

Norsk vann rapportnr 193 og 162, utvalgte sider (gratis nedlasting for studenter). 

Kompendier som gjøres tilgjengelig på digital læringsplattform. 

Evt. annen litteratur vil oppgis ved semesterstart  

Støttelitteratur: 

Alexander Sandnes og Mathias Gauer (2018), En teoribok for ubemannet luftfart, ISBN:978-82-690143-2-7 

W. Schofield and M. Breach (2007), Engineering Surveying, CRC Press, Sixth Edition, ISBN: 1351377868 ISBN: 9781351377867 

S.K. Roy (2010), Fundamentals of Surveying, PHI Learning Pvt. Ltd, ISBN: 8120341988 ISBN: 9788120341982 

R. Paul and W. Whyte (2012), Basic Surveying, Routledge, ISBN: 1135139121 ISBN: 9781135139124 

J. Clancy (2013), Site Surveying and Levelling, Routledge, ISBN: 1135138168 ISBN: 9781135138165 

 

Litteraturen er oppdatert 18.12.2020

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 09:20:40