Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Magnus Hellstrøm-Finnsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF10721 Ingeniørmatematikk (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et obligatorisk fellesemne for Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • Bygg og miljø

 • Elektro – elektronikk og grønn energi

 • Maskin – digital konstruksjon og automatisering

Samt for TRESS og Y-veien tilknyttet disse studieprogrammene

Undervisningssemester

1.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om begreper og terminologi innenfor emnets temaer

 • kan følge den logiske oppbygningen i enkle matematiske bevis og utledninger

 • har nødvendige kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utføre beregninger innenfor emnets temaer

 • forstår og kan begrunne sine beregninger

 • kan anvende matematikk på problemstillinger fra tekniske fag

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for matematikk som et grunnlag for vitenskapelig tenkning

 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av det matematiske språk

Innhold

Komplekse tall

 • Regneregler og den konjugerte

 • Det komplekse planet

 • Polarform

 • Enkle likninger

Lineære likningssystemer

 • Vektorregning

 • Omskrivning til matriseform

 • Gauss-(Jordan)-eliminasjon

Enkel funksjonslære

 • Elementære funksjoner

 • Grenseverdier og kontinuitet

 • Asymptoter

 • Ekstremalverdisetningen

 • Skjæringssetningen

Derivasjon

 • Definisjon

 • Derivasjonsreglene

 • Implisitt derivasjon

 • L'Hôpitals regel

 • Praktiske min/maks-problemer

 • Ekstremalverdiproblemer

 • Koblede hastigheter

Integrasjon

 • Bestemt integral

 • Ubestemt integral og antiderivasjon

 • Substitusjon

 • Delvis integrasjon

 • Delbrøksoppspaltning

 • Uegentlige integraler

 • Areal, volum, buelengde

 • Andre anvendelser

Differensiallikninger

 • Lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter

 • Separable differensiallikninger

 • Første-ordens lineære differensiallikninger

 • Modellering og anvendelser

Numeriske metoder

 • Newtons metode

 • Numerisk integrasjon (Simpson)

 • Estimering av feil

 • Eulers metode

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og plenumsregning, samt øvinger/regneverksted.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer.

Tillatte hjelpemidler:

 • Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

 • Ett A4-ark med valgfritt innhold (maskin eller håndskrevet, kan skrive på begge sider)

 • Enten Tor Andersen:"Aktiv formelsamling i matematikk" eller "Gyldendals formelsamling i matematikk"


Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er oppdatert: 30.11.2020

Gulbrandsen, M., Kleppe, J., Kro, T.A., Vatne, J-E., (2013), Matematikk for ingeniørfag, 1. utgave, Gyldendal, ISBN/EAN: 9788205432338

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 15:20:58